Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer

Procedure en doorlooptijd

Bij een nieuwe aansluiting bespreekt TenneT samen met u de mogelijkheden en verkennen we, eventueel samen met de regionale netbeheerder, wat de beste aansluitoptie is voor uw situatie.

Vervolgens maken we daar een technisch ontwerp voor en de bijbehorende offerte. Na verstrekking van de opdracht zorgt TenneT voor de realisatie van de aansluiting. Als de aansluiting is opgeleverd, wordt de aansluiting in bedrijf gesteld. Gemiddeld duurt de realisatie van een nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet zo’n 12 tot 18 maanden (situatie waarbij geen netuitbreiding nodig is).

1. Informatiefase

In deze fase vinden gesprekken met de klant plaats. Op basis daarvan stelt TenneT een quickscan op, waarin TenneT aangeeft op welk station de klant kan worden aangesloten, de globale tijdlijn daarvoor en een inschatting van de totale kosten. Ook levert TenneT op verzoek een offerte voor een basisontwerp. Om te komen tot een goede offerte basisontwerp dient de klant het 'aanvraagformulier informatie basisontwerp klantaansluiting' in te vullen.

2. Fase basisontwerp

In het basisontwerp wordt het aansluitverzoek verder uitgewerkt in onder meer een projectomschrijving, planologische aspecten, vergunningen en de technische inhoud van de aansluiting. Na goedkeuring wordt deze fase afgesloten met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst, waarin de planning en de kosten worden overeengekomen.

3. Realisatiefase

Deze fase start formeel met de ondertekening van de realisatieovereenkomst. Gedurende de hele realisatiefase heeft TenneT periodiek overleg met de klant onder andere om een Aansluit- en Transportovereenkomst te sluiten.

Aansluitproces: 'Hessels'

Een afnemer die een aansluiting op het net wenst met een aansluitwaarde groter dan 10 MVA kan deze door TenneT laten realiseren of zelf een openbare aanbesteding van de aansluitwerkzaamheden uitschrijven. Indien de afnemer de aansluitwerkzaamheden laat uitvoeren door een ander dan TenneT, wordt er geen aansluittarief in rekening gebracht voor de desbetreffende aansluiting, maar slechts een vergoeding voor de met de aansluitingswerkzaamheden samenhangende taken zoals het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van het net. Voor de laatstgenoemde taken komen TenneT en afnemer een redelijke vergoeding overeen die gespecificeerd wordt naar taak en gebaseerd is op het aantal door TenneT daaraan daadwerkelijk te besteden uren. Daarbij worden tevens de loonkosten van de per taak bestede uren gespecificeerd. Naast de aanleg van de aansluiting kunnen tevens het onderhoud aan de aansluiting, wijziging van de aansluiting en de verwijdering van de aansluiting (amovering) openbaar worden aanbesteed door de aangeslotene.

Europese codes

In de loop van 2019 worden de nieuwe Europese aansluitcodes van toepassing. Op basis van de Engelse titel worden deze aangeduid met de volgende afkortingen:

  • NC RfG: Deze code bevat aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden en is van toepassing vanaf 27 april 2019.
  • NC DCC: Deze code bevat aansluitvoorwaarden voor verbruiksinstallaties en gesloten distributiesystemen en is van toepassing vanaf 18 augustus 2019.
  • NC HVDC: Deze code bevat aansluitvoorwaarden voor HVDC-verbindingen en via gelijkspanning aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden en is van toepassing vanaf 8 september 2019.

De Europese codes zijn onder meer te vinden op de TenneT website.

Compliance verificatieverplichtingen

De Europese codes stellen, meer dan de Nederlandse codes tot nog toe, allerlei eisen aan het aantonen dat de aangesloten installaties ook daadwerkelijk voldoen aan de Europese codes. We noemen dat de compliance verificatie.

Voor kleine elektriciteitsproductie-eenheden (tot 1 MW) kan volstaan worden met het overleggen van een certificaat. Voor grotere elektriciteitsproductie-eenheden en voor verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren, zijn uitgebreidere tests nodig om de compliance aan te tonen.
Samen met de regionale netbeheerders heeft TenneT een document opgesteld waarin precies wordt uitgelegd voor welke installaties welke tests en beproevingen nodig zijn.
Dit document, dat zich nu nog beperkt tot elektriciteitsproductie-eenheden, is te raadplegen op de website van branchevereniging Netbeheer Nederland.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (1 MB, pdf, 21-06-19)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download
Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' (116 KB, pdf, 05-03-21)

Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' Download Download

Vragen?Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.