Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News

TenneT start online consultatie voor net op zee

Vanaf vandaag is er een speciale website waarop windparkontwikkelaars hun inbreng kunnen geven op de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee. TenneT is al geruime tijd geleden gestart met de consultatie van ontwikkelaars op gebied van techniek en planning om samen te komen tot de beste maatschappelijke oplossing tegen zo laag mogelijke kosten. Door vroegtijdig samen te werken met relevante partijen zoals producenten, leveranciers, Ngo's en de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zorgen we voor transparantie en een goed uitvoerbaar concept voor een elektriciteitsnet op zee ten behoeve van de aansluiting van toekomstige windparken. Recent heeft TenneT adviesbureau Ecofys ingehuurd om te ondersteunen bij het consultatieproces in de aanloop naar de eerste subsidie aanbesteding van EZ eind 2015.

Website

Via de website (www.tennet.eu/nl/nl/net-op-zee.html) kunnen windparkontwikkelaars zich aanmelden om op de hoogte te blijven van het consultatieproces. Hier kan men ook volgen welke onderwerpen er op dit moment op de agenda staan, welke keuzes er gemaakt worden en wat de afwegingen hierin zijn. Daarnaast kunnen geïnteresseerden op de website terecht voor een overzicht van de planning van de Expert meetings. Alle feedback en informatie die TenneT hierop ontvangt, wordt anoniem behandeld en gebruikt in de besluitvorming. Expert Meetings TenneT organiseert maandelijks

Expert meetings

over verschillende onderwerpen die consequenties kunnen hebben voor de windparken zoals Techniek en Planning. Tijdens deze bijeenkomsten nodigt TenneT een beperkt aantal experts uit om belangrijke issues die spelen bij de ontwikkeling van het offshore elektriciteitsnet in detail te kunnen bespreken. De lijst met genodigden is afgestemd met het Ministerie van Economische Zaken en NWEA. Alle informatie, verslagen en position papers vanuit de Expert Meetings worden op de website geplaatst.

Achtergrond

Met het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid het aandeel van hernieuwbare energieopwekking zoals windernergie aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren is er een drietal locaties in de Noordzee aangewezen. De nieuwe windparken moeten vervolgens via een net op zee op het landelijke transportnet worden aangesloten. Vorig jaar heeft minister Kamp een richtinggevend besluit genomen om TenneT aan te wijzen als netbeheerder op zee. TenneT neemt haar verantwoordelijkheid en treft de nodige voorbereidingen vooruitlopend op wettelijke aanwijzging om het gewenste tempo te waarborgen.

Samenwerking

TenneT ziet de samenwerking tussen alle betrokken partijen voor de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee als een cruciaal onderdeel in de nieuwe beleidslijn van de overheid. TenneT betrekt al in een vroeg stadium belanghebbenden om een optimale uitrol van het net op zee te borgen. Tijdens de voorbereidingsfase is er voortdurend overleg met het ministerie van Economische Zaken, de windparkontwikkelaars en andere stakeholders. Daarnaast is het streven om bij de aanleg van de aansluitingen en de platforms de omgeving zo min mogelijk te belasten en een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. Daarnaast werkt TenneT samen met partijen zoals Natuur & Milieu om zo de invloed op de leefomgeving en bestaande flora en fauna zo veel mogelijk te beperken.

Efficiënt

Een gecoördineerde aansluiting van windparken op zee leidt tot lagere maatschappelijke kosten en een kleinere impact op de leefomgeving. De gekozen, gestructureerde aanpak is efficiënter en sneller dan het realiseren van individuele aansluitingen. In Duitsland heeft TenneT veel kennis en ervaring opgedaan met het aansluiten van windparken. De windparken in Nederland worden aangesloten op gestandaardiseerde platforms. Kostenreductie wordt gerealiseerd door schaalvoordelen, lagere financieringskosten, inkoopvoordelen, standaardisatie, bundeling van onderhoud en beheer en het maximeren van de output per windpark door 'redundante' ontwerpen. De platforms worden zo ontworpen dat in de toekomst ook verder op zee gelegen windparken aangesloten kunnen worden.

Share this: