Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News Financial

TenneT presenteert solide halfjaarcijfers en investeert volop in elektriciteitsnetten om leveringszekerheid te waarborgen

  • Investeringen EUR 1.196 miljoen in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2015 voor waarborgen elektriciteitsvoorziening en inpassing toegenomen aanbod van duurzame energie.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) gestegen van EUR 368 miljoen naar EUR 490 miljoen.
  • Voorbereidende werkzaamheden gestart voor aansluiting van offshore-windparken in Nederland. In Duitsland heeft TenneT dit jaar vijf offshore-netaansluitingen in bedrijf genomen, waarmee TenneT voor twee derde voldoet aan het uitbreidingsdoel van de Duitse regering.
  • Uitbreiding van het elektriciteitsnet in Nederland en Duitsland op schema met de aanleg van een aantal grote verbindingen.
  • Europese marktintegratie goed op koers.

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2015 verdere vooruitgang geboekt bij het waarborgen van de leveringszekerheid van elektriciteit en de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Met deze kernactiviteiten werden solide financiële resultaten gerealiseerd.

Leveringszekerheid

Op 27 maart 2015 is er in Nederland voor het eerst in 18 jaar een grote stroomstoring geweest waarbij ongeveer een miljoen huishoudens een aantal uren zonder stroom zaten. Inclusief deze onderbreking heeft TenneT de beschikbaarheid van haar hoogspanningsnet in de eerste helft van 2015 op het niveau van 99,9976 procent weten te houden.

“TenneT is en blijft een elektriciteitstransporteur met een leveringsbetrouwbaarheid die behoort tot de hoogste in Europa”, aldus TenneT-CEO Mel Kroon. “Elektriciteit is voor iedereen in Nederland en Duitsland een vanzelfsprekende voorziening die er altijd is. Met deze stroomstoring hebben we kunnen zien hoe afhankelijk we allemaal zijn van de levering van elektriciteit. Wij betreuren de stroomstoring en zetten alles in het werk om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Toch kan het risico op een elektriciteitsonderbreking nooit volledig worden uitgesloten.”

Financiële resultaten

In de eerste helft van 2015 bleef TenneT volop investeren in de versterking van de hoogspanningsinfrastructuur in Nederland en Duitsland, zowel om de hoge beschikbaarheid van haar elektriciteitsnetten te blijven waarborgen als om het snel toenemende aanbod van energie uit hernieuwbare bronnen in te passen. De investeringen in materiële vaste activa zijn met 70 procent gestegen van EUR 703 miljoen in de eerste helft van 2014 tot EUR 1.196 miljoen in de eerste helft van dit jaar.

De omzet en het bedrijfsresultaat (EBIT) zijn hierdoor aanzienlijk toegenomen. De onderliggende omzet is met 22 procent gestegen van EUR 1.146 miljoen in 2014 naar EUR 1.395 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. Het onderliggende bedrijfsresultaat is in dezelfde periode gegroeid van EUR 368 miljoen naar EUR 490 miljoen. Het bedrijfsresultaat werd ook positief beïnvloed door de goede resultaten (EUR 20 miljoen) van de BritNed-interconnector tussen Nederland en Groot-Brittannië, waarin TenneT een aandeel van 50 procent heeft, en door een eenmalige boekwinst van EUR 12 miljoen in verband met de fusie van APX (waarin TenneT een meerderheidsaandeel bezat) met de Noordwest-Europese elektriciteitsbeurs (EPEX Spot).

Otto Jager, CFO van TenneT: “Onze omzet houdt gelijke tred met de toenemende waarde van onze activa. Veel nieuwe verbindingen zijn nog niet in gebruik genomen, waardoor de bedrijfs- en onderhoudskosten van deze verbindingen nog laag zijn. Dit heeft geleid tot een buitengewoon goed bedrijfsresultaat op de korte termijn.”

2 In tegenstelling tot de verslaggeving op basis van de huidige IFRS regelgeving weerspiegelen 'underlying' cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend uit TenneT's gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, onder de activa of verplichtingen worden verantwoord.

Vooruitgang bij netuitbreidingsprojecten

De uitvoering van een aantal grote hoogspanningsprojecten in Nederland ligt goed op koers. TenneT legt een ringverbinding aan in het noordelijke deel van de Randstad om de leveringszekerheid in dat deel van het land verder te verhogen en te waarborgen. Een vierde grensoverschrijdende verbinding met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel, wordt momenteel gerealiseerd en zal naar verwachting in 2017 gereed zijn. In Zuidwest-Nederland is intensief overleg gevoerd met belanghebbenden over alternatieve tracés voor een nieuwe verbinding die toekomstige offshore-windparken moet aansluiten op het hoogspanningsnet.

Ook in Duitsland heeft TenneT goede vooruitgang geboekt: werkzaamheden voor diverse onshore-projecten in het gehele land zijn van start gegaan, evenals de aanleg van een grensoverschrijdende verbinding tussen Duitsland en Denemarken,de zogeheten Westküstenleitung. Bij het SuedLink-project werkt TenneT nauw samen met belanghebbenden om rekening te houden met hun wensen en behoeften met betrekking tot het te plannen tracé en de gebruikte technische oplossingen. De SuedLink-verbinding is TenneT's grootste project op land en zal Noord-Duitsland met Zuid-Duitsland verbinden door middel van een circa 800 km lange gelijkstroomkabel.

In de eerste helft van dit jaar heeft TenneT vier offshore-netaansluitingen met een totale capaciteit van 2.930 MW in bedrijf genomen in het Duitse deel van de Noordzee. Dit brengt de totale geïnstalleerde capaciteit om windenergie van zee naar land te transporteren op 3.500 MW. Daarmee loopt TenneT voor op de doelstellingen van de Duitse regering voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Ook in Nederland treft TenneT de nodige voorbereidingen voor de aansluiting van vijf windparken op de Noordzee met een totale capaciteit van 3.450 MW.

Europese marktintegratie

Zowel bedrijven als consumenten profiteren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt dankzij meer concurrerende elektriciteitsprijzen.

In mei 2015 introduceerden TenneT en een aantal aangrenzende netbeheerders marktkoppeling op basis van vermogensstromen (Flow-Based Market Coupling), een mechanisme waarmee elektriciteit efficiënter kan worden verhandeld en getransporteerd over grenzen heen. Dit mechanisme zal er naar verwachting toe leiden dat de elektriciteitsprijzen in Europa verder naar elkaar toegroeien.

In februari 2015 heeft TenneT samen met de Noorse netbeheerder Statnett en de Duitse staatsbank KfW besloten om te investeren in het NordLink-project, de eerste kabel met hoge transportcapaciteit (1.400 MW) tussen Noorwegen en Duitsland. Vanwege de grote zakelijke kansen die de NordLink-verbinding biedt voor zowel Duitsland als Noorwegen, heeft dit project de zilveren medaille gewonnen in een wedstrijd georganiseerd door de Duits-Noorse Kamer van Koophandel. De NordLink-verbinding zal een aanvulling vormen op TenneTs bestaande onderzeese elektriciteitsverbindingen tussen Noorwegen en Nederland en tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, de drie bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen tussen Nederland en Duitsland (met een vierde in aanleg) en de verbinding die tussen Nederland en Denemarken wordt aangelegd, de COBRA-kabel.

Uitgifte ‘groene obligaties’

In juni 2015 heeft TenneT haar eerste groene obligaties (‘Green Bonds’) uitgegeven ten behoeve van investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. Deze eerste uitgifte van groene obligaties toont aan dat TenneT zich samen met de betrokken partijen wil inzetten voor voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening. Tegelijkertijd zorgt TenneT hiermee voor aantrekkelijke langetermijnfinanciering voor haar investeringen in drie netaansluitingsprojecten voor offshore-windenergie in Duitsland.

Zonsverduistering

TenneTs inzet om de netbetrouwbaarheid te allen tijde te waarborgen, werd op de proef gesteld door de zonsverduistering op 20 maart 2015, die een enorm effect had op het Europese en vooral het Duitse elektriciteitsnet door de grote fluctuaties in het aanbod van zonne-energie. TenneT en andere Europese netbeheerders zijn een jaar bezig geweest met de voorbereidingen en konden daarom goed reageren op deze uitdaging. Tijdens de eerste fase van de zonsverduistering kreeg TenneT in Duitsland te maken met een afname van het aanbod van zonne-energie ter grootte van 7.000 MW. In de tweede fase werd er weer ca. 15.000 MW aan zonne-energie op het net ingevoed. Door bewolkt weer werd er in Nederland alleen een kleine dip van ca. 100 MW waargenomen.

Voor meer informatie over ons Halfjaarbericht 2015 kunt u hier terecht.

Share this: