Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Innovaties bij TenneT

Innovatie op het gebied van systemen, diensten en technologie is noodzakelijk om de uitdagingen voor TenneT in de energiemarkt aan te gaan. Voor ons draait innovatie om het succesvol benutten van nieuwe ideeën om waarde te creëren voor TenneT en de maatschappij.

Innovatie in praktijk

Innovatie is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van een robuust elektriciteitssysteem. Enkele voorbeelden zijn:

Verdere ontwikkeling van horizontaal boren

Naast de open sleufbouwmethode zijn horizontale boringen ook geschikt voor het leggen van kabels. Horizontaal boren is echter meestal beperkt tot een lengte van ongeveer 800 meter en kan alleen in uitzonderlijke gevallen voor iets langere afstanden worden gebruikt. Samen met onze aannemers willen wij de techniek verder ontwikkelen en in Nederland onderzoeken welke maximale horizontale boorlengtes mogelijk zijn om sneller en met minder overlast voor de omgeving verbindingen te realiseren. Het doel is om onze aanlegtechnieken voor ondergrondse kabeltrajecten verder te ontwikkelen om de impact op mens en milieu tot een minimum te beperken. 

Energised working

Aangezien het werken aan onze activa essentieel wordt voor het veiligstellen van de leveringszekerheid en het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, staan we voor de uitdaging om te werken met live installaties, ook wel 'Energised Working' genoemd. In Nederland is dit wettelijk verboden, maar in andere Europese landen is dit wel toegestaan. Gezien het belang van de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet en de complexiteit van de elektriciteitsvoorziening als gevolg van de energietransitie, wordt het echter steeds moeilijker om de bedrijfsspanning uit te schakelen als we werkzaamheden moeten uitvoeren. Als gevolg daarvan is het moeilijk geworden om bepaalde delen van het net te onderhouden of om dit op tijd te doen. 'Energised Working' biedt een veilig alternatief en vormt geen grotere risico's dan werken aan losgekoppelde installaties. TenneT werkt samen met haar partners om dit verder te blijven onderzoeken.

Element Eins

Gasunie Deutschland, TenneT en Thyssengas zijn van plan om in Nedersaksen een 100 megawatt power-to-gas installatie te bouwen. Op een locatie waar voornamelijk windenergie uit de Noordzee wordt opgevangen, zal de centrale vanaf 2022 geleidelijk in gebruik worden genomen en zal groene stroom worden omgezet in groen gas om nieuwe opslagmogelijkheden voor duurzame elektriciteit aan te boren. De partners houden zich bezig met de uitgebreide koppeling van de energie-, transport- en industriesector. Bestaande gasleidingen kunnen de in gas omgezette groene stroom transporteren van de Noordzee naar het Ruhrgebied en kan ook via waterstoftankstations voor mobiliteit en opslag in cavernes ter beschikking van de industrie worden gesteld. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het ontlasten en stabiliseren van het transportnet. Meer informatie is te vinden op de website van Element Eins.

Flexibiliteit en TenneT

Decentrale energiebronnen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden om de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in stand te houden. Om het elektriciteitsnet in balans te houden, hebben we een platform ontwikkeld dat antwoord geeft op de vraag hoe elektriciteit geleverd kan worden uit een groeiend aantal bronnen. Denk aan energiebronnen zoals wind, zon, warmtekrachtkoppeling (WKK), warmtenetten, elektrische auto's, elektrische ketels en elektrische pompen. TenneT stelt hierbij leveranciers van flexibel productievermogen in staat om de benodigde informatie uit te wisselen ten behoeve van balanshandhaving. 

Van grind naar groen

Betrokkenheid bij de natuur, het werken aan positieve natuurmaatregelen in onze projecten en bedrijfsvoering leidt tot steeds meer initiatieven. Één daarvan is het omzetten van grindgebieden in de buurt van onze stations naar groengebieden, mits dit mogelijk is voor onze bedrijfsvoering. Onze stations, die onbemand zijn, zijn een uitstekende locatie voor biodiversiteit en kunnen dienen als verbindingspunten voor biodiversiteit in het gebied. Een pilot uitgevoerd door de Vlinderstichting liet uitstekende resultaten zien met betrekking tot de toename van insecten en bestuivers.
De eerste pilot in Hengelo is van start gegaan waarbij we hebben gekeken hoe we een stuk land, dat eigenlijk niet wordt gebruikt, kunnen omzetten naar groen. De pilot zal in de loop van 2019 verder worden uitgevoerd en we verwachten goede resultaten.

Nature Inclusive Design van het 700 MW gestandaardiseerd ontwerp

Met de voortdurende uitbreiding van het offshore-netwerk, bestaande uit platforms en offshore kabels, heeft TenneT ook een toenemende ecologische impact tijdens de realisatie en exploitatie van het offshore-netwerk.
Om deze impact te verminderen zijn we gestart met een herijking van het gestandaardiseerde offshore-netconcept op het gebied van mogelijkheden voor natuurverbetering, verdere ecologische monitoring en bijdrage aan kennisvergroting. Terwijl kostenreductie nog steeds een belangrijke drijfveer is, is daarnaast het idee ontstaan om de offshore netinfrastructuur te gebruiken om kansen te realiseren voor het vergroten van de natuurdiversiteit en het realiseren van extra maatschappelijke voordelen. Nature Inclusive Design houdt in dat milieuvriendelijke maatregelen, als basisvoorwaarde, worden geïntegreerd in het ontwerp van het offshore-netwerk. Het uiteindelijke doel is het versterken van het natuurinclusieve ontwerp als incrementeel onderdeel van het technisch ontwerp en de (ruimtelijke) plannings-/vergunningsfase van het offshore-netwerk.

Energie projecten: enera, C/sells, NEW 4.0

TenneT neemt als projectpartner deel aan drie innovatieve energieprojecten in Noord- en Zuid-Duitsland, die deel uitmaken van het financieringsprogramma „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ van het federale ministerie van Economie en Energie (Wirtschaft und Energie). De "etalage"projecten zijn bedoeld om inzicht te geven in een veilige en efficiënte systeemintegratie, met name van wind- en zonne-energie. In de drie projecten zoekt TenneT naar de beste manieren om de wisselwerking tussen opwekking, verbruik, opslag en netwerken te verbeteren. Het doel is ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet in Duitsland ook met een hoog aandeel aan hernieuwbare energie veilig kan blijven functioneren.

Lees meer over SINTEG