Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Toezichthouders in Nederland en Duitsland

TenneT is een transmissienetbeheerder (TSO) voor elektriciteit in Nederland en in een geografisch specifiek voorzieningsgebied in Duitsland, het zogenaamde regelgebied. Vanwege de wettelijk vastgelegde taken en het gebruik van investeringsintensieve en langdurige bedrijfsmiddelen die daarvoor nodig zijn, heeft elke beheerder van het elektriciteitsnet een "natuurlijk monopolie" in zijn respectieve voorzieningsgebied.

Nederlandse wetgeving

Daarom wordt voor het toezicht en de controle op de activiteiten van de TSO's een beroep gedaan op onafhankelijke regelgevende instanties. Dit zijn in Nederland de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en in Duitsland de Bundesnetzagentur (BNetzA). Hun taak bestaat erin de belangen van de eindverbruikers van elektriciteit, d.w.z. huishoudelijke afnemers en bedrijven, en de netbeheerders tegen elkaar af te wegen en daarbij de doelstellingen na te streven van de spanningsdriehoek van duurzaamheid, betaalbare energieprijzen en voorzieningszekerheid, zoals uiteengezet in de wet van de energiesector (EnWG). 

De regulerende instanties vervullen deze taak door regelmatige kostencontroles van de netbeheerders en met name door middel van benchmarking, waarbij vergelijkbare netbeheerders met elkaar worden vergeleken en zo worden gestimuleerd om de kosten te verlagen. Op die manier geven de regelgevers prikkels voor een efficiënte exploitatie en bepalen zij het toegestane rendement op investeringen. De belangrijkste parameters van het regelgevingskader in Nederland en Duitsland zijn vastgesteld voor een periode van vijf jaar. In 2022 is in Nederland de achtste reguleringsperiode van start gegaan, die loopt tot eind 2026. Duitsland bevindt zich momenteel in de derde reguleringsperiode, die loopt tot eind 2023.

Regulering door middel van financiële prikkels (incentive regulation) vindt momenteel zowel in Nederland als in Duitsland plaats. In principe wordt een bonus-malusmodel gebruikt om de TSO te motiveren de doelstellingen van de regulatoren te bereiken. In deze procedure beschikken de TSO's over een overeenkomstige beoordelingsmarge om winst te genereren bij het nemen van beslissingen voor een specifieke operatie. De toegestane regulatoire inkomsten die door de regulatoren worden vastgesteld, stemmen dus overeen met de kosten van een efficiënte TNB en omvatten de werkingskosten, de afschrijvingen en de kapitaalkosten die nodig zijn voor de uitbreiding van het net, zoals blijkt uit de onderstaande figuur.

De onderlinge koppeling van de transmissiesysteembeheerders op Europees niveau en hun wettelijk voorgeschreven samenwerking in Europese organen vereisen een coördinatie van de activiteiten van de nationale regulerende instanties op Europees niveau. Op basis van de derde Europese richtlijn betreffende de interne markt werd daarom op 3 maart 2011 het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) opgericht, dat als Europese regulerende instantie optreedt en op die manier de nationale regulerende instanties aanvult.

ACER draagt bij tot de vlotte werking van de Europese elektriciteits- en gasmarkt. Het agentschap heeft het taak de werkzaamheden van de nationale regelgevende instanties aan te vullen en te coördineren. Voorts neemt ACER deel aan de ontwikkeling van regelgeving voor Europese netwerken en neemt het in het kader daarvan ook bindende individuele besluiten over de bepalingen inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren en de operationele veiligheid daarvan. ACER fungeert ook als adviesorgaan voor de EU-instellingen inzake energievraagstukken. Daarnaast brengt het agentschap verslag uit over de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en houdt het toezicht op zowel deze markt als de groothandelsmarkten voor energie om marktmisbruik op te sporen en te voorkomen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de nationale regelgevende instanties.

Download

Verdienmodel TenneT (117 KB, pdf, 07-03-17)

Verdienmodel TenneT Download Download

Ook interessant

Netbeheerders

Netbeheerders installeren, beheren en onderhouden het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet. De netbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor het onverlet aansluiten van klanten op het elektriciteitsnet.

Lees meer

Stroomhandelaren

Handelaren kopen hun stroom ofwel rechtstreeks van producenten, ofwel via energieleveranciers, ofwel op de Amsterdamse energiebeurs (APX), nu onderdeel van de pan-Europese energiebeurs EPEX SPOT.

Lees meer

Meetbedrijven

Elke afnemer van stroom van het netwerk is verantwoordelijk voor het meten van hun afname en voor het doorgeven van deze informatie aan hun netbeheerder.

Lees meer