Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

Waarom

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Wat

Tussen Rilland en Tilburg s een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig. Deze 380 kV verbinding moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Samen met de Ministeries EZK, BZK, Samenwerkende Overheden en betrokken partijen is het voorgenomen tracé uitgewerkt in werkateliers.

Bekijk de informatievideo.

Wanneer

Planning planologische module Rijkcoördinatieregeling

  • Voorbereidingsbesluit - september 2021                       
  • Ontwerpbesluit - december 2021                        
  • Definitief besluit - midden 2022                            
  • Onherroepelijk besluit - 2e helft 2023                            

 

Planning uitvoeringsmodule Rijkcoördinatieregeling

  • Aanvraag vergunningen en ontheffingen bij bevoegde gezagen - midden 2022
  • Ontwerp-uitvoeringsbesluiten - 2e helft 2022
  • Definitieve uitvoeringsbesluiten - 1e helft 2023                            
  • Onherroepelijke uitvoeringsbesluiten - 1e helft 2024        

De gedetailleerde planning kunt u hier vinden.

Nieuws

Ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg ter inzage

Reactie op ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport mogelijk van 17 december tot 27 januari

Drie online informatiebijeenkomsten georganiseerd

Den Haag, 17 december 2021 - Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage. In dezelfde periode kunnen omwonenden en betrokkenen op deze documenten reageren. Voor een toelichting op het ontwerp-inpassingsplan organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT drie informatiebijeenkomsten.

Het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport zijn te bekijken op www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost. De documenten liggen tijdens openingstijden ook op de gemeentehuizen van Dongen en Halderberge ter inzage. Om de documenten daar in te kunnen zien, is het maken van een afspraak nodig.

Informatiebijeenkomsten

Voor mensen met vragen over het ontwerp-inpassingsplan of het milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost organiseren het ministerie van EZK en TenneT drie online informatiebijeenkomsten.

Deze bestaan uit twee algemene bijeenkomsten en een bijeenkomst over magneetvelden en gezondheid. De algemene digitale bijeenkomsten zijn op dinsdag 21 december 2021 en 11 januari 2022. De digitale themabijeenkomst is op 13 januari 2022. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Om deel te kunnen nemen, is aanmelden via www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost nodig. Deelnemers kunnen via de website ook alvast hun vragen doorgeven.

Indien de coronamaatregelen het toestaan worden in januari 2022 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Informatie hierover is op bovenstaande website te vinden.

 

TenneT start 27 mei met onderzoek plant- en bodemziekten

Mei 2021 - Vanaf 27 mei starten de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Namens netbeheerder TenneT voert Arcadis als eerste ingenieursbureau onderzoek uit naar plant- en bodemziekten in de buisleidingenstraat van LSNed tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar volgen de ingenieursbureaus Antea Group, Sweco en Tauw / Witteveen & Bos elders op het tracé met hun onderzoeken.

Onderzoek naar mogelijke plant- en bodemziekten is een belangrijke eerste stap in uitgebreider veld- en bodemonderzoek. Op basis het onderzoek dat 27 mei start, wordt achterhaald of er plantenziekten aanwezig zijn op terreinen waar straks de hoogspanningsverbinding komt. Vervolgens kunnen voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat plant- en bodemziekten zich door werkzaamheden verspreiden naar naastgelegen landbouwpercelen.

Onderzoek belangrijk

De uitgebreide veld- en bodemonderzoeken zijn onder meer nodig om te bepalen welke (technische) maatregelen er getroffen moeten worden om op die specifieke locatie te kunnen bouwen en wat de gevolgen van de bouw van de verbinding zijn voor de omgeving. De informatie uit de onderzoeken wordt ook gebruikt voor vergunningsaanvragen en om schade aan de bodem te beperken. 

Waar nodig zullen de betrokken ingenieursbureaus later dit jaar zoeken naar niet-gesprongen explosieven, bodemkwaliteit, archeologie en bodemopbouw en -kenmerken. Om overlast te beperken, voeren de bureaus de onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uit. De bevindingen zijn een aanvulling op bestaande gegevens, waardoor de zorgvuldigheid waarmee de verbinding wordt gebouwd vergroot wordt. 

TenneT verwacht dat alle veld- en bodem onderzoeken voor het gehele tracé Rilland – Tilburg in 2022 zijn afgerond. In februari stuurde TenneT dit persbericht over de veld- en bodemonderzoeken uit.

Veelgestelde vragen

Wat is belangrijk bij de inpassing van een hoogspanningsverbinding?

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Dat als je onderweg een dorp tegenkomt, je daar dan op de juiste manier langs gaat. Zodat de ruimtelijke kwaliteit in stand blijft.

 

De elektriciteit is elders nodig in Nederland. Waarom worden nieuwe productielocaties aangesloten in Zeeland?

- Nieuwe productielocaties worden bij voorkeur gebouwd aan de kust; Borssele/Vlissingen, de Maasvlakte, Eemshaven.
- In eerste instantie vanwege de aanwezigheid van water en daarmee de mogelijkheid om dit in te zetten als koelwater. Verder maakt een kustlocatie de aanvoer van windenergie, kolen, gas en andere grondstoffen makkelijker
- De voorkeur voor kustlocaties is in het energiebeleid van de overheid vastgelegd.

 

Waarom is het project Zuid-West 380 kV opgedeeld in West (Borssele-Rilland) en Oost (Rilland-Tilburg)?

In april 2014 heeft TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België. Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig. Deze beslissing had directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is het mogelijk om de verbinding Zuid-West 380 kV te verdelen in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost).

 

Downloads

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (ondergronds) (2 MB, pdf, 21-04-22)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (bovengronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (bovengronds) Download Download
Brochure Wintrackmasten (859 KB, pdf, 06-11-17)

Wintrack: Een innovatieve oplossing voor nieuwe hoogspanningsverbindingen. Versie juli 2017

Brochure Wintrackmasten Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het TenneT project Zuid-West 380 kV Oost? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Voor contactgegevens zie ook : https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten

Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij ons klantcontactcentrum:
0800-8366 388 / oost@zuid-west380kv.nl


Eefje Van Gorp

Media Relations


Ronald Sutmuller

Communicatieadviseur