Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Versterken 150 kV-net Boxmeer-Venray

Tussen de hoogspanningsstations Boxmeer en Venray komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.

Waarom

Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt (denk aan elektrische auto's) én er steeds meer opgewekte energie (wind- en zonne- parken) wordt terug geleverd aan ons elektriciteitsnet, moet ons net worden uitgebreid en vernieuwd. Het huidige boven- en ondergrondse

150 kV-netwerk in Limburg kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor de regio Limburg te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

Wat

TenneT onderzoekt trace-alternatieven voor de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Boxmeer en Venray. Lengte is circa 12 tot 15 kilometer. De verbinding zal bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving en/of met een boring. 

Wanneer

Najaar 2020  -  Najaar 2021

  • Tracéstudie
  • Opstellen zoekgebied met 3 mogelijke corridors
  • Participatie: afstemming tracé-mogelijkheden in de corridors met belanghebbenden
  • Onderzoeken (als archeologie, ecologie, grondonderzoek, milieu)
  • Najaar 2021 is een definitief voorkeurstracé bekend

 

Vervolg

  • Bestemmingsplanprocedure
  • Gesprekken met rechthebbenden voor het afsluiten van een Zakelijk Recht Overeenkomst
  • Start werkzaamheden; aanleg van de nieuwe, ondergrondse kabel
  • Nieuwe kabel gereed en in gebruik

Projectvideo's

Grondzaken en bodemonderzoeken

Ruimtelijke procedures

Nieuws

Schouw met drone op 20 en 21 juni

16-06-2022

In opdracht van TenneT voert een ingenieursbureau enkele drone vluchten uit op 20 en 21 juni voor het kabelproject tussen de stations Venray en Boxmeer. De vluchten vinden plaats in het kader van de veld- en bodemonderzoeken die op dit moment plaatsenvinden op het beoogde kabeltracé. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabelproject alsmede voor het bestemmingsplan. 

Start bodemonderzoeken hoogspanningskabel Venray-Boxmeer

26 Januari 2022

Vanaf eind januari start het door TenneT gecontracteerde adviesbureau en hun aannemer met diverse veld – en bodemonderzoeken die plaatsvinden voor het kabelproject tussen de stations Venray en Boxmeer. Denk hierbij aan bodemonderzoeken om bijvoorbeeld de ondergrond, de natuurwaarden, onontplofte oorlogsresten en de archeologie in het gebied te onderzoeken en in kaart te brengen. Hiervoor worden verschillende handmatige en machinale boringen en sonderingen uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabelproject alsmede voor het bestemmingsplan. De onderzoeken vinden plaats op het beoogde kabeltracé. Met de eigenaren en gebruikers van deze percelen heeft reeds afstemming plaatsgevonden. De onderzoeken zullen ongeveer 3 tot 4 maanden duren.

Projectupdates: VKA, afspraken met perceeleigenaren en veld- en bodemonderzoeken

In het eerste kwartaal van dit jaar informeerden wij u over het hoogspanningsproject 'Versterken 150 kV-net Boxmeer-Venray'. In het project zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Boxmeer en Venray gerealiseerd worden. Deze verbinding is nodig om ook in de toekomst de levering van elektriciteit in de regio te kunnen waarborgen. Inmiddels is er een voorkeursalternatief (VKA), met een breedte van 40 meter, vastgesteld. In deze strook zijn veld- en bodemonderzoeken nodig. Deze onderzoeken zijn nodig om de praktische uitvoerbaarheid van het tracé te kunnen vaststellen. Ook worden de resultaten gebruikt voor het technisch ontwerp en het bestemmingsplan.

Binnenkort neemt een rentmeester in opdracht van TenneT contact op met de perceeleigenaren die binnen de 40 meter strook vallen, om een afspraak te maken. De rentmeester zal elke perceeleigenaar in een persoonlijk gesprek informeren welke onderzoeken TenneT op het perceel wil uitvoeren en bespreekt wanneer en op welke wijze dit het beste kan plaatsvinden. Deze gesprekken zullen vanaf half oktober 2021  plaatsvinden. Naar verwachting zullen de veld- en bodemonderzoeken eind 2021 starten, waarop aansluitend het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Voorkeursalternatief

Maart 2021 - Op de kaart het voorkeursalternatief voor de ondergrondse 150 kV-verbinding Boxmeer-Venray. Deze is bepaald na een zorgvuldige afweging van omgevingseffecten (zoals landschap, bewoning en ruimtegebruik, natuur), techniek en kosten. Binnen een strook van ongeveer 150 meter breed gaat TenneT verder onderzoeken waar en hoe de ondergrondse verbinding kan komen te liggen. 

April 2021 - Bekijk hier het bijgewerkte overzichtskaartje van de verbinding

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe, ondergrondse verbinding te liggen?

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen en er zijn 3 corridors bepaald waarbinnen tracé-alternatieven voor de ondergrondse kabel worden bekeken. TenneT betrekt de omgeving binnen de 3 corridors bij het bepalen van de mogelijke ligging van de ondergrondse kabel. 

Wanneer is het definitieve tracé bekend?

Eind 2021 neemt TenneT een besluit, in overleg met de gemeenten, over het voorkeursalternatief. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere omgevingsaspecten, technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieu, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Dit voorkeursalternatief zal een strook zijn van 40 meter breed. Aan de hand van nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een gedetailleerd tracé ontwerp. 

Met welke criteria wordt bij het traceren rekening gehouden?

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel omgevingsaspecten, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid. Tevens wordt zo veel als mogelijk rekening houden met de input van belanghebbenden, zoals omwonenden. 

Downloads

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 21-04-22)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Uw_Veiligheid_Ondergronds_FEB2017_.pdf (2 MB, pdf, 13-12-18)

Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact