Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Zwolle Hessenweg

TenneT is als landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor een betrouwbare levering van elektriciteit in Nederland. Om dat nu en in de toekomst te kunnen blijven doen wil TenneT achter het bestaande 380kV-station aan de Hessenweg in Zwolle een opslaglocatie voor storingsvoorraad bouwen.

Waarom

Ondanks al onze inspanningen om calamiteiten en stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen kunnen zij nooit volledig worden uitgesloten. Om ons goed voor te bereiden op dit soort calamiteiten is het nodig dat TenneT over een storingsvoorraad beschikt. 

Wat

In de voorraadhal worden bouwhekken, verlichting, elektriciteitskabels, transformatoren, schakelaars en onderdelen van hoogspanningsmasten opgeslagen. Deze onderdelen kunnen worden ingezet bij calamiteiten  om zo grootschalige en langdurige stroomstoring zoveel mogelijk te beperken. 

Wanneer

 

  • Eerste kwartaal 2021 – Vierde kwartaal 2021: Bestemmingsplanprocedure
  • Derde kwartaal 2021: Aanvragen omgevingsvergunning bouw
  • Laatste kwartaal 2021: Omgevingsvergunning onherroepelijk
  • Laatste kwartaal 2021: Start bouw

Nieuws

Bestemmingsplan vastgesteld

22-12-2021

Op het bestemmingsplan dat vorig jaar ter inzage lag, zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is het bestemmingsplan op 25 november 2021 onherroepelijk verklaard door de gemeente Zwolle.

Als vervolg daarop is op 4 november 2021 voor de realisatie van de voorraadhal een Omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente Zwolle heeft de Omgevingsvergunning op 22 december 2021 verleend. De verleende Omgevingsvergunning ligt voor een periode van 6 weken ter inzage (t/m 1 februari 2020). 

Inloopbijeenkomst 11 november

Woensdag 11 november was er in Dalfsen een inloopbijeenkomst over het Energiecluster Zwolle voor bedrijven en omwonenden. Zij konden hier terecht voor informatie en hun vragen over de plannen, de procedures, de netversterking en TenneT en Enexis Netbeheer-stations, de BEON biovergistingsinstallatie en waterstof.

 

Bijgaand de posters van TenneT en Enexis Netbeheer.

Gemeenteraad Zwolle stelt bestemmingsplan Buitengebied, Berkummerbroekweg 24/26 vast

Maandag 4 oktober jl. hebben de Burgemeester en wethouders van Zwolle het bestemmingsplan Buitengebied, Berkummerbroekweg 24/26 vastgesteld. Zij gaan hiermee akkoord met de bouw van een voorraadloods op deze plek. 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de documenten die daarbij horen ligt van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021 (zes weken) ter inzage en is te bekijken op de website: 

Het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van deze voorraadhal ligt vanaf donderdag 17 juni 2021, zes weken ter inzage tot en met 28 juli 2021. U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op het Stadkantoor (Lübeckplein 2) en via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP20012-0003. Let op: voor een bezoek aan het Stadskantoor moet u eerst een afspraak maken. Voorlopig kan dat alleen telefonisch via tel. 14038 (5 cijfers).

Er is de mogelijkheid om op dit ontwerp bestemmingsplan een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk per brief bij de gemeenteraad, Afdeling Ruimtelijke Planvorming, t.a.v. Mevrouw J. van den Berg, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
  • Mondeling tijdens een gesprek: maak dan voor 23 juli 2021 een afspraak met mevrouw J. van den Berg (tel. (038) 498 2396).

Veelgestelde vragen

Waarom komt deze voorraadhal hier?

Bij de keuze van de locatie voor de opslag van de storingsvoorraad spelen meerdere factoren een rol. Denk hierbij aan: een centrale ligging en goede ontsluiting, een laag risicoprofiel qua omgevingsrisico's zoals (chemische) industrie, brand en/of overstromingsrisico's enzovoorts. Specifiek de keuze voor de ligging naast een bestaand hoogspanningsstation van TenneT en niet apart op een industrieterrein wordt bepaald door de reeds aanwezige beveiligingssystemen (HK), telecom en noodvoorzieningen. De storingsvoorraad vertegenwoordigt een grote financiële waarde en dient 24/7 inzetbaar te zijn bij een stroomstoring. Dit moet goed beveiligd worden maar ook voorzien van noodstroom en andere telecomverbindingen. 

Wat zijn de afmetingen van de hal?

Voorraadhal: 64 bij 59 meter met een hoogte van 8 meter aflopend naar 7 meter.

Wat doet TenneT aan landschappelijke inpassing?

Tennet heeft in Landelijk Inpassingsplan opgesteld en afgestemd met de gemeente Zwolle.

Geeft het gebouw overlast?

Zoals hieronder beschreven geeft het gebouw na realisatie geen overlast 

Verkeer:

Tijdens de uitvoering kan mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het plangebied. Naar verwachting kan het bestaande wegennetwerk de tijdelijke toename van het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase goed verwerken. In het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsactiviteiten zal in overleg met de wegbeheerders worden nagegaan of/welke specifieke verkeersmaatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van bebording).

De opgeslagen materialen en voorzieningen worden periodiek getest. De voorraadloods is een statische locatie. Alleen bij calamiteiten zal er verkeer van en naar de locatie plaats vinden.

Geluid:

De voorraadhal is na realisatie een statische en niet-bemande locatie. Tenzij er uitgerukt moet worden uiteraard. 

Contact