Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Hoogspanningsstation Zevenhuizen Zuidplaspolder

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, bouwen TenneT en de regionale netbeheerders Liander en Stedin een nieuw hoogspanningsstation in de Zuidplaspolder. Om dit station te kunnen voeden, bouwt TenneT ook een nieuw 150kV station naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk.

Waarom

Op dit moment heeft het elektriciteitsnet in deze regio onvoldoende capaciteit om aan alle aanvragen van bestaande en nieuwe klanten te voldoen. Bestaande klanten kunnen niet groeien in hun capaciteit. Nieuw te ontwikkelen woonwijken, bedrijven en zonneparken in de regio kunnen niet worden aangesloten als we het elektriciteitsnet niet uitbreiden. Samen met de gemeente Zuidplas maken Liander, Stedin en TenneT de overgang naar een duurzame energievoorziening in deze regio mogelijk. Met dit nieuwe station garanderen we in de toekomst de elektriciteitsvoorziening in Zevenhuizen, Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda.

Wat

TenneT, Stedin en Liander realiseren samen met de gemeente Zuidplas een nieuw 150-20kV hoogspanningsstation vlakbij Zevenhuizen in de Zuidplaspolder. Daarnaast bouwt TenneT bij het 380kV station Bleiswijk een nieuw 150kV station. Tussen Bleiswijk en het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/Zuidplaspolder leggen we een nieuwe, ondergrondse hoogspanningsverbinding aan. Die verbinding bestaat uit drie kabelcircuits. 

Stedin en Liander voeden vanuit het nieuwe station Zevenhuizen/Zuidplaspolder diverse onderstations in de regio. Daarvoor leggen de regionale netbeheerders nieuwe ondergrondse kabels aan.

Wanneer

Planning hoogspanningsstation

 • 2021: Begin juli vaststellen bestemmingsplan hoogspanningsstation
 • 2022: start bouw station
 • 2024: Q4 opleveren hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder

 

Globale planning voor het nieuwe kabeltracé

 • Zomer en najaar 2021:
  - Keuze voorkeursvariant en verder uitwerken voorkeursvariant.
  - Informatiebijeenkomst
  - Start bestemmingsplanprocedure
 • Begin 2022
  Vaststellen bestemmingsplan
 • 2022 tot 2024
  - Vanaf Q2 2022: Voorbereiding en realisatie werkzaamheden kabel

Nieuws

Kom spelen in de grootste zandspeeltuin van Zevenhuizen

Op zaterdag 27 augustus organiseren netbeheerders Liander, Stedin en TenneT samen met de aannemer SC&M een speciale ochtend voor alle kinderen in de buurt. Dat doen we op het terrein van het toekomstige hoogspanningsstation Zevenhuizen.

Lees meer over dit event!

09-06-2022 Werkzaamheden nieuw hoogspanningsstation Zevenhuizen van start

Maandag 13 juni starten TenneT, Stedin en Liander, beheerders van het elektriciteitsnet, met de eerste werkzaamheden voor het hoogspanningsstation aan de N219 in Zevenhuizen. De aannemer (SC&M) hoogt de grond op waarop het hoogspanningsstation moet komen. 

Aanbrengen van zand: veel vrachtverkeer op N219

Het terrein wordt opgehoogd met zand. Daarvoor rijden de komende weken dagelijks vele vrachtwagens met zand over de N219. Om het verkeer en omwonenden zo min mogelijk tot hinder te zijn, is een aparte op- en afrit aangelegd. Ter hoogte van het werkterrein is de verkeerssituatie aangepast en de maximum snelheid verlaagd naar 50km per uur. De planning is dat de eerste grondlaag voor de zomervakantie klaar is. Meteen na de bouwvak start de aannemer met het aanbrengen van tweede zandlaag. Daarna kan de grond een paar maanden ‘inklinken’ en start de daadwerkelijke bouw van het hoogspanningsstation medio 2023. 

25 juni 2021: Kabeltracé aan noordzijde A12

Eerder werd u geïnformeerd over de aanvullende onderzoeken naar een alternatief tracé. We denken we dat we met een tracé dat voornamelijk aan de noordzijde van de A12 loopt, het beste alternatief hebben gevonden. Dit tracé is mede tot stand gekomen door gesprekken met omwonenden en het comité TenneT tracé nee. Grondeigenaren en het comité werden persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast informeerden we direct omwonenden met deze uitgebreide nieuwsbrief.

Hoe nu verder? 

Voordat we daadwerkelijk kunnen starten met de aanleg van deze ondergrondse hoogspanningsverbinding, moeten we de plannen met een bestemmingsplanwijziging ter inzage laten leggen. We verwachten dat we eind september zover zijn. Voor die tijd organiseren we, als de maatregelen rondom COVID-19 dat toelaten, een aantal kleinschalige informatiebijeenkomsten. U krijgt daarvoor later deze zomer nog een aparte uitnodiging. 

Tracéverkenning hoogspanningsverbinding Bleiswijk-Zevenhuizen

12 mei 2021 - De afgelopen maanden hebben we diverse mogelijkheden en alternatieve tracés voor de verbinding tussen Bleiswijk en Zevenhuizen opnieuw bekeken en onderzocht. Op 10 en 11 mei gingen we in kleine groepjes omwonenden van de alternatieve tracés in gesprek. De verkenning naar alternatieven gebeurt zorgvuldig, waarbij we kijken naar bestaande en toekomstige infrastructuur zoals bijvoorbeeld gasleiding, waterleiding of een defensieleiding, wegen en wateren en opslag zoetwater, omgeving, natuur, magneetvelden en diverse ontwikkelingen in Zevenhuizen. Op dit moment worden nog drie alternatieven onderzocht.

 1. Het meest zuidelijke tracé langs de rand van Zevenhuizen en onder kassengebied
 2. Ten zuiden van de A12 direct aan het spoor en net bovenlangs het kassengebied
 3. Ten noorden van de A12 net onderlangs het kassengebied

De wens is om voor de zomer een keus te kunnen maken, waarna we die voorkeursvariant verder kunnen uitwerken. Daarna kunnen we de bestemmingsplanprocedure na de zomer starten. In de informatiesheet kunt u nog meer informatie terugvinden.

Kleinschalige bijeenkomsten 10 en 11 mei alternatieve tracés

De afgelopen maanden hebben we diverse mogelijkheden en alternatieve tracés voor de verbinding tussen Bleiswijk en Zevenhuizen opnieuw bekeken en onderzocht. Na zorgvuldige afwegingen willen we graag op 10 en 11 mei met u in gesprek over alternatieve concepttracés. 

Lees verder om u hiervoor aan te melden

Bekijk hieronder de inpassing van dit project

U kunt de voorlopige inpassing van het tracé hieronder bekijken. Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Daar vindt u informatie over het project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Waarom is voor deze locatie gekozen?

Samen met de provincie Zuid Holland, gemeente Zuidsplas en omliggende gemeenten hebben de netbeheerders gezocht naar de beste plek voor een hoogspanningsstation. Deze locatie is gevonden vlakbij de kassen, de snelweg en de provinciale weg in de Zuidplaspolder. De locatie is groot genoeg om een station te bouwen en ligt buiten de bebouwde kom. 

Hoe lang duurt het voordat het station is gebouwd?

Voordat we kunnen starten met de bouw, moeten we eerst alle procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning doorlopen. We verwachten dat de bouw van het station en de aanleg van de hoogspanningsverbinding eind 2024 klaar zijn. 

Wat heeft de bouw van het nieuwe 150kV station Bleiswijk (van TenneT) met dit station te maken?

Het nieuwe 150kV station Bleiswijk vormt de koppeling tussen het 380kV hoogspanningsnet en het nieuwe 150kV station Zevenhuizen. Via het 150kV station Bleiswijk wordt het 150kV station Zevenhuizen gevoed.

De nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding Bleiswijk – Zevenhuizen bestaat uit drie kabelcircuits, wat betekent dat?

We leggen drie aansluitingen aan vanuit het 150kV station Bleiswijk naar het 150kV station Zevenhuizen. Deze komen parallel aan elkaar te liggen en vormen samen de hoogspanningsverbinding Bleiswijk – Zevenhuizen. Hiermee kunnen we het benodigde vermogen leveren in de toekomst.

Komen er hoogspanningsmasten op dit tracé?

Nee, zoals gezegd leggen we een ondergrondse hoogspanningsverbinding (kabel) aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. Liander en Stedin leggen vanuit Zevenhuizen naar hun onderstations ook ondergrondse verbindingen aan. 

In hoeverre is er sprake van (EM-)straling als het hoogspanningsstation in werking is?

Elektrische en magnetische velden ontstaan overal waar elektriciteit wordt opgewekt, vervoerd en gebruikt. Dat geldt dus zowel voor alle elektriciteit in huis als bijvoorbeeld voor hoogspanningsleidingen daarbuiten. In het dagelijks leven komen elektrische en magnetische velden vaak samen voor. Bij bovengrondse hoogspanningslijnen, maar ook bij ondergrondse elektriciteitskabels en elektrische apparaten in huis (de mixer, de radio, de stofzuiger, de magnetron, de elektrische wekker).

Elektrische velden zijn er als er spanning staat op kabels en apparatuur. Magnetische velden zijn er alleen als er daadwerkelijk stroom wordt gebruikt en er dus sprake is van transport van elektriciteit. Dit betekent dat zowel het transformatorstation als de hoogspanningslijnen elektrische en magnetische velden hebben. Deze voldoen aan de door de overheid wettelijke grenzen gesteld. Kijk hier voor meer informatie op onze site over elektrische en magnetische velden.

Voor nieuwe situaties bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen adviseert het ministerie te voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in een zone waarbij het magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen). Dit advies geldt niet voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations. Daarvoor geldt formeel de blootstellingslimiet van maximaal 100 microtesla uit de Europese Richtlijn 1999/519/EC. Deze limiet wordt op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland nergens overschreden. Op dit moment verkent de minister of een verbreding van het voorzorgsbeleid naar andere bronnen in het elektriciteitsnetwerk wenselijk is. 

Om ongerustheid bij omwonenden te voorkomen, heeft TenneT bij diverse ondergrondse verbindingen en hoogspanningsstations onderzoek uitgevoerd naar magneetvelden. Daaruit volgt dat mag worden aangenomen dat de contour van 0,4 microTesla (jaargemiddeld) voor ondergrondse verbindingen binnen 15 meter uit het hart van de hoogspanningsverbinding ligt en voor stations binnen 50 meter vanuit het hek rondom het station ligt. Met de bouw van het hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder blijven we binnen de 50 meter. En met de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Zevenhuizen blijven we (vanuit het hart gemeten) binnen de 15 meter. Als we naar deze contouren kijken, zien we dat binnen die afstanden geen woningen, crèches of kinderdagverblijven liggen waar kinderen langdurig zouden kunnen verblijven. Hierdoor ontstaat geen mogelijk gezondheidsrisico. 

Uitgebreide informatie over elektromagnetische velden kunt u vinden op de website van het kennisplatform: www.kennisplatform.nl/hoogspanningslijnen-en-elektriciteitsnetwerk/. 

In hoeverre is het hoogspanningsstation te horen als het in werking is?

Een hoogspanningsstation maakt geluid. TenneT plaatst twee compensatiespoelen die geluid produceren en Liander en Stedin plaatsen op hun deel transformatoren om de spanning te kunnen terugbrengen naar een lagere spanning. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. De bouw van het hoogspanningsstation voldoet aan de wettelijke normen. Het geluid van een hoogspanningsstation als deze gaat voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen en de snelweg. 

Downloads

Nieuwsbrief Zuidplaspolder januari 2022 (4 MB, pdf, 25-01-22)

Nieuwsbrief Zuidplaspolder januari 2022 Download Download
Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' (2 MB, pdf, 21-04-22)

Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' Download Download
Vraag en antwoord informatieavond Zuidplas (februari 2021) (2 MB, pdf, 19-02-21)

Vraag en antwoord informatieavond Zuidplas (februari 2021) Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

ContactSandra van Vreeswijk

Woordvoerder project