Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Tilburg

TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het station voorkomt knelpunten in de energielevering voor de regio en sluit later de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg aan op de landelijke 380 kV-ring.

Waarom

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Wat

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Het station bevat 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde transformator. We bouwen 4 nieuwe vakwerkmasten om het station aan te sluiten op de bestaande 380 kV-verbinding. Daarnaast komt er een ondergrondse 150 kV-kabel vanaf het nieuwe station naar het bestaande 150 kV-station Tilburg-Noord. Hiermee wordt de koppeling van het 380 kV-net met het 150 kV-net gerealiseerd. Het station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden verplaatst.  

Wanneer

  • Voorjaar 2022: Start procedure inpassingsplan (IP) en vergunningen. Mogelijkheid voor zienswijzen
  • Najaar 2022: Definitief Inpassingsplan en vergunningen hoogspanningsstation. Mogelijkheid voor beroep
  • Begin 2023: Start realisatie waterberging en bouwrijp maken hoogspanningsstation 
  • Najaar 2023: Start bouw hoogspanningsstation en waterberging gereed
  • Najaar 2025: Hoogspanningsstation gereed

NB: planning is afhankelijk van zienswijzen en beroep.

Projectatlas

Bekijk het nieuwe hoogspanningsstation

Voor iedereen die wil weten hoe het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Tilburg er uit komt te zien, is er een virtuele projectatlas van het project. De projectatlas neemt u letterlijk in vogelvlucht mee van de huidige - naar de nieuwe situatie. Het geeft een goed beeld van hoe het hoogspanningsstation er uit komt te zien en hoe de bestaande hoogspanningsverbinding  op het station wordt aangesloten. Daarnaast is het tracé van de ondergrondse 150 kV-kabel naar het nabijgelegen hoogspanningsstation Tilburg-Noord te zien op de kaart. Via de vraag en antwoord-module kunt u een vraag, zorg of suggestie achterlaten. Reacties worden altijd binnen enkele dagen beantwoord.

Bekijk het hoogspanningsstation in de projectatlas!

Nieuws

380 kV-station Tilburg onderdeel gebiedsontwikkeling Waterlandschap Pauwels

Waterlandschap Pauwels, onderdeel van Landschapspark Pauwels, wordt in de aankomende jaren opnieuw ontwikkeld. Vanwege klimaatverandering wordt er in het waterlandschap meer ruimte gecreëerd om water vast te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Het nieuw te bouwen 380 kV- hoogspanningsstation van TenneT is onderdeel van deze gebiedsontwikkeling.

Een nieuw station ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Procedure hoogspanningsstation Tilburg start later

Om de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation mogelijk te maken, wordt een inpassingsplan geschreven. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit komt ter inzage te liggen voor inspraak, samen met de ontwerp-vergunningen. In eerdere communicatie is aangegeven dat deze procedure media 2021 zou starten, nadat eerder al was aangekondigd dat deze in december 2020 zou starten. De terinzagelegging wordt nu voorzien voor het eerste kwartaal van 2022. Bleek eerst uit berekeningen van de stikstofdepositie dat er nog aanpassingen nodig waren in de uitvoeringsaanpak van het project. Recent is in de buurt van de bouwlocatie beschermd wild aangetroffen. Sinds het moment dat dit ons bekend werd, hebben wij de procedure voor het inpassingsplan en het verkrijgen van vergunningen voor de bouw van het station tijdelijk stop gezet. We willen nu eerst in samenwerking met natuurorganisaties en overheden onderzoeken hoe het hoogspanningsstation kan worden gebouwd zonder dat dit ten koste gaat van het welzijn van deze dieren.

De terinzagelegging wordt tijdig aangekondigd in bewonersbrieven, huis-aan-huis bladen, op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op de projectwebsite van TenneT.

Verplaatsen effluentvijver

Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden aangepast. De aangepaste effluentvijver is gepland aan weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de Stokhasseltlaan. TenneT werkt momenteel samen met Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten aan de planuitwerking. In de tweede helft van 2021 verwachten we de uitgewerkte plannen met u te kunnen delen. Vervolgens worden hiervoor de benodigde vergunningen in procedure gebracht, waarop tevens inspraak mogelijk is.

Werkzaamheden verplaatsing waterberging nabij de Spinder

Het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation dat op de locatie Spinder moet komen, is nodig voor een landelijk en regionaal betrouwbare stroomvoorziening. Het hoogspanningsstation wordt voor een deel gebouwd op de plaats waar nu de waterberging (ook effluentvijver genoemd) van de RWZI van Waterschap De Dommel ligt.

De plannen voor het nieuwe deel van de waterberging

Om de bouw van het hoogspanningsstation mogelijk te maken, wordt de waterberging in 2022 gedeeltelijk verplaatst naar de west- en oostzijde van de N261. Bij het ontwerpen van de nieuwe waterberging is rekening gehouden met belangrijke structuren en elementen in het landschap zoals de bestaande bomen en het snelfietspad. Op basis van diverse onderzoeken waaronder bomeninventarisatie en ecologisch onderzoek is het ontwerp van de waterberging gemaakt. Uitgangspunt hierbij is om zo veel mogelijk natuurwaarden en waardevolle bomen te behouden. Voor het functioneren van de nieuwe effluentvijver is het echter benodigd om een aantal bomen te kappen.

Compensatie

Uiteraard compenseren we de bomen die toch gekapt moeten worden om de effluentvijver te kunnen verplaatsen. TenneT, de gemeente Tilburg en het waterschap zijn met elkaar in overleg over waar de compensatie plaats gaat vinden.

Planning waterberging

Voor de realisatie van de waterberging worden diverse vergunningen aangevraagd bij de bevoegde gezagen Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en gemeente Tilburg.

  • Eerste kwartaal 2022: Vergunningen ter inzage. Mogelijkheden voor zienswijzen en beroep.
  • Derde kwartaal 2022: Start realisatie waterbergingsopgave
  • Najaar 2023: Waterbergingsopgave gereed

Voor de bouw van het hoogspanningsstation wordt een Rijkscoördinatieprocedure doorlopen door middel van een Inpassingsplan (IP) en Uitvoeringsbesluiten (UB). Hierover vindt u meer op onze website.

Er gebeurt meer

Als onderdeel van de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden, worden de mogelijkheden tot recreatie in het gebied verbeterd en het landschap toegankelijker gemaakt voor het aanwezige wild, zoals boomkikkers en reeën. Zo kunnen fietsers en dieren straks eenvoudig van het natuurgebied Huis ter Heide naar het Noorderbos en verder naar natuurgebied De Brand. Daarvoor wordt een natuurverbinding, ook recropassage genoemd, aangelegd.  De locatiekeuze voor de natuurverbinding is bepaald in samenhang met de plannen voor de verplaatsing van de effluentvijver. De gemeente Tilburg werkt aan de nadere uitwerking van de plannen voor deze natuurverbinding.

Wil je meer weten?

Download dan de integrale ontwerpnotitie.

Of neem contact op met Ronald Sutmuller, communicatieadviseur voor hoogspanningsstation 380 kV Tilburg, via ronald.sutmuller(at)tennet.eu of 06 34 35 16 89.

 

 

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download
Schade- en vergoedingengids (Ondergronds 110-150 kV) (2 MB, pdf, 16-06-22)

Schade- en vergoedingengids (Ondergronds 110-150 kV) Download Download
Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' (2 MB, pdf, 21-04-22)

Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' Download Download

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Energieregio Zuid-Nederland (5 MB, pdf, 25-11-19)

Energieregio Zuid-Nederland Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Zuid-West 380 kV Oost. Hiervoor kun je je inschrijven via onderstaande link naar de website Zuid-West 380 kV Oost. 

Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek de projectwebsite

Hier vind je meer informatie over dit project.

Lees meer