Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Beter Benutten Rilland Zandvliet

Door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Rilland en Zandvliet nodig. De verbinding Rilland- Zandvliet vormt één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België.

Waarom

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Zandvliet is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk. 

Wat

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Uitvoering werkzaamheden zomer 2023 

In totaal past TenneT op ruim 190 km de verbindingen aan. Dit is onderverdeeld in diverse projecten. Om ervoor te zorgen dat niemand in het donker zit, moeten de hoogspanningsverbindingen tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijven. Dit vraagt om een uiterst secure voorbereiding, planning en daarbij ook prioritering tussen de projecten. Daar waar de grotere capaciteit het hardst nodig is, is als eerste gestart met de werkzaamheden. Om de projecten beter op elkaar te laten aansluiten is ervoor gekozen de werkzaamheden voor de verbinding Rilland-Zandvliet vanaf juli 2023 uit te gaan voeren (dit was eerder voorzien vanaf juli 2022). Daarmee is de nieuwe verbinding in juli 2024 klaar voor de toekomst.

Planning

 • Maart 2021 - Indienen vergunningen
  Er wordt voor het project een omgevingsvergunning Bouwen aangevraagd bij de Gemeente Reimerswaal. Daarnaast is er een watervergunning van Rijkswaterstaat nodig. 
 • Juni 2021 - Publicatie vergunningen
 •  Juli 2023 - Aanleg bouwwegen (in overleg met aannemer & grondeigenaren wordt planning gemaakt)
 • Juli 2023 - januari 2024 - Geleiders trekken
 • Juli 2023 - december 2023 - Versterken masten en fundaties
 • Loop van 2023 - Werkzaamheden op de hoogspanningsstations
 • Juni 2024 - Opruimen werkwegen
 • Juli 2024 - Vernieuwde verbinding klaar voor de toekomst.

Deze planning is nog niet definitief.

 

 

Meer informatie

Meer mogelijkheden voor elektriciteitstransport tussen Rilland en Zandvliet

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Zandvliet (België) is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Als het in deze regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Rilland-Zandvliet vervult een belangrijke rol in deze dynamische en internationale, stroomtransporten. Daarom moet hij snel klaargemaakt worden voor de grotere transportvraag.

De aanpassingen voor extra transportcapaciteit vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Rilland-Zandvliet 380kV. Deze is 5,5 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstations bij Rilland en Zandvliet. De bestaande hoogspanningsverbinding loopt van het onderstation van TenneT, dichtbij Rilland, over de landtong ("Middeneiland") tussen het Spuikanaal/de Schelde en het Schelde-Rijnkanaal en eindigt bij het onderstation in Zandvliet in België. De verbinding loopt deels parallel aan het Spuikanaal door een weidegebied. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. Er worden geen nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd en er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Rilland-Zandvliet 380kV maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Dit programma is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u hier

Vergroten capaciteit

TenneT gaat het volgende doen:

 • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
 • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
 • Vervangen van staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
 • Versterken van de funderingen. De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
 • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
 • Op zowel hoogspanningsstation Rilland als Zandvliet worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.

Samenwerking

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Rilland-Zandvliet 380kV wordt door meerdere partijen samengewerkt.

Elia
Hoogspanningsstation Zandvliet staat net over de grens in België. De verbinding Rilland-Zandvliet vormt één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België en zal dit ook blijven. Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

Belanghebbenden
TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.