Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom

TenneT gaat een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Waarom

Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten. 

Wat

Om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-Brabant te versterken, bouwt TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations. Nabij Zierikzee bouwen we samen met Stedin een 150/20 kV-hoogspanningsstation. In de omgeving van Halsteren bouwen we samen met Enexis een 380/150/20 kV-hoogspanningsstation. We verbinden de twee hoogspanningsstations met een ondergrondse 150 kV-kabel. Daarnaast plaatst Stedin in de buurt van Tholen twee 150/20 kV transformatoren. Ook die sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op het nieuwe hoogspanningsstation bij Halsteren.

Wanneer

  • Kwartaal 2/3/4 2022: Nadere uitwerking stationslocaties en voorkeurstracé, uitwerken landschappelijke inpassing en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden
  • Eind 2022: Start ruimtelijke procedures
  • Eind 2023: Start bouwproces hoogspanningsstations en aanleg ondergrondse verbinding
  • Medio 2026: Netversterking gereed

Nieuws

Kabeltracé uitgewerkt: bekijk het in de projectatlas

Eind december 2021 en begin maart 2022 zijn de voorkeurlocaties van de hoogspanningsstations bij respectievelijk Zierikzee en Halsteren bekend geworden. Na het bekend worden van de stationslocaties, zijn wij gestart met het uitwerken van het kabeltracé. 

Er is gekozen voor de kortste route tussen de beide stationslocaties. Het tracé kruist vanaf het hoogspanningsstation bij Halsteren vrijwel direct het Schelde-Rijnkanaal naar Tholen (provincie Zeeland). Het industriegebied van Tholen wordt aan de noordzijde gepasseerd. Het tracé loopt daarna ten zuiden van Oud-Vossemeer en Sint Annaland in noordwestelijke richting dwars over Tholen naar de rand van het Mastgat. Deze wordt gekruist om uit te komen op Schouwen-Duiveland. Op Schouwen-Duiveland komt het tracé aan land nabij de Slikken van Viane. Het kabeltracé buigt ten noorden van Ouwerkerk af richting het westen, naar Zierikzee. Het tracé is in detail terug te vinden in onze online projectatlas. 


Voor het uitwerken van het tracé zijn de technische randvoorwaarden en de eisen en voorwaarden van de waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat opgehaald. Ook is gekeken naar de consequenties voor de omgeving. Uitgangspunt is dat de grondeigenaren en grondgebruikers zo weinig mogelijk overlast ervaren bij de aanleg en na de aanleg niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. 

De perceeleigenaren die geraakt worden door het kabeltracé of de stationslocaties, hebben van ons een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek. Die gesprekken vinden in mei en juni 2022 plaats.

Stel uw vraag over dit project!

In onze 'projectatlas' vindt u een tracékaart met daarop de locaties van de geplande hoogspanningsstations en het tussenliggende kabeltracé. U kunt op de kaarten uw suggestie, vraag of zorg achterlaten. Dat doet u door bovenaan op de knop ‘Stel een vraag’ te klikken en vervolgens een pointer te plaatsen op de locatie waarover uw reactie gaat. Uw reactie wordt binnen 10 werkdagen beantwoord en gepubliceerd op de vraag en antwoord kaart.

Impressie van de hoogspanningsstations

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspannings- verbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Je hebt hoogspanningsstation in veel verschillende formaten. In dit project bouwen we twee verschillende hoogspanningsstations:  

150/20 kV-station Schouwen-Duiveland

Het 150/20 kV-hoogspanningsstation dat we gaan bouwen op Schouwen-Duiveland bestaat uit een 150 kV gedeelte van TenneT en een 20 kV-gedeelte van Enduris. Het station is in totaal 250 bij 180 meter groot. Dat is ongeveer net zo groot als zes voetbalvelden.
Het station krijgt in eerste instantie zeven schakelvelden voor 150 kV-aansluitingen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aansluiten van wind- en zonneparken. In de toekomst is dat binnen het hekwerk eenvoudig uit te breiden naar 19 velden. Op het 20 kV-gedeelte van het station komen drie transformatoren te staan. Die transformeren de 150 kV-spanning naar 20 kV (middenspanning). 

380/150/20 kV-station Bergen op Zoom

Het 380/150/20 kV-station dat we gaan bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom is ongeveer 400 bij 325 meter groot. Op het station komen drie 380/150 kV-transformatoren te staan. Op die manier kunnen we de 150 kV-verbinding aansluiten op de 380 kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg. Daarnaast krijgt het station vijf 150/20 kV-transformatoren en aansluitvelden voor de 150 kV-kabels naar Schouwen-Duiveland en Tholen. 

Ondergrondse 150 kV-verbinding

Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 110 kV tot 150 kV worden steeds vaker ondergronds aangelegd. Zo ook de 150 kV-verbinding tussen de nieuwe stations bij Halsteren en Zierikzee. De verbinding tussen Halsteren en Zierikzee wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast op locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, of bij de kruising van (water)wegen, bebouwing en natuurgebieden.

De kabel tussen de stations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland mag maximaal 30 kilometer lang zijn. Bij een langere ondergrondse verbinding treedt teveel verlies van transportcapaciteit op. Na het bekend worden van de stationslocaties, zijn wij gestart met het uitwerken van het kabeltracé. Er is gekozen voor de kortste route tussen de beide stationslocaties; het zogenaamde ZuidMidden tracé. U vindt het gekozen kabeltracé in de projectatlas. 

In mei en juni 2022 gaan wij in gesprek met alle perceeleigenaren die geraakt worden door het project. Zij worden daarvoor persoonlijk benaderd.  

Op dinsdag 18 januari 2022 organiseerde TenneT in nauw overleg met ZLTO een digitale informatiebijeenkomst voor perceeleigenaren en - gebruikers, over de aanlegtechniek van een elektriciteitskabel en het proces dat we daarvoor doorlopen. Kijk de uitzending hier terug.

Zoektocht naar locaties

TenneT vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar de meest optimale locatie voor de hoogspanningsstations en het beste tracé voor de kabelverbinding. Natuurlijk staan een aantal eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten waar we rekening mee moeten houden, vast. Daarbinnen zijn er meerdere mogelijkheden voor de stationslocaties en de tracés.

Begin april startten we met een participatieproces om kansrijke locaties voor de nieuwe hoogspanningsstations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland te zoeken. We organiseerden werkateliers en nodigden de brede omgeving uit om via de projectatlas te reageren op de overgebleven kansrijke locaties. Daar werd zeer goed gebruik van gemaakt. TenneT heeft zes locaties die in aanmerking komen op Schouwen-Duiveland, nader onderzocht. Voor het hoogspanningsstation nabij Bergen op Zoom bleken vijf locatie kansrijk en vergunbaar. 

Projectboek

Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzocht in opdracht van TenneT de effecten van de plaatsing van een hoogspanningsstation op de overgebleven kansrijke locaties. Voor elke kansrijke locatie is feitelijk en objectief beschreven wat de effecten zijn op verschillende milieuthema’s. Daarnaast is beschreven hoe de omgeving tegen de locaties aankijkt, wat de technische consequenties en kosten zijn en welke stationslocaties op Schouwen-Duiveland en Bergen op Zoom bij elkaar passen binnen de maximale 30 kilometer kabellengte. 

BEKIJK HET PROJECTBOEK

 

Besluitvorming locaties

Het projectboek is, als resultaat van de omgevingsdialoog, aangeboden aan de betrokken gemeentes. Op basis van het projectboek geven de gemeentes TenneT een advies over de beste locatie en ruimtelijke randvoorwaarden stellen aan de uitwerking van de locatie, inpassing en inrichting van de stations en kabeltracé‘s.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in de raadsvergadering op 23 december 2021 locatie SD-1, nabij Zierikzee, aangewezen als voorkeurslocatie. De gemeente Bergen op Zoom heeft in de raadsvergadering van 10 maart 2022 locatie BOZ-2, bij Gemaal de Pals, aangewezen als voorkeurslocatie.

TenneT gaat nu verder met de detailuitwerking van de plannen. We gaan in gesprek met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden en werken de landschappelijke inpassing van de hoogspanningsstations uit. In het najaar van 2022 start de ruimtelijke procedure. Op dat moment is het voor iedereen mogelijk om zienswijzen in te dienen. Voor die tijd vinden nog informatiebijeenkomsten plaats.

Veelgestelde vragen

Er zit veel druk op het project. Was de netversterking niet eerder voorzien?

De laatste jaren is er een sterke toename van duurzame initiatieven, mede vanwege interessante subsidieregelingen. Er is daardoor in korte tijd veel meer elektriciteit op het net gekomen. Sneller dan vooraf was voorzien. Duurzame initiatieven kunnen vrij snel gerealiseerd worden. De aanleg van nieuwe net- infrastructuur duurt echter veel langer en heeft lange doorloopperiodes. De snelle stijging van het aanbod aan elektriciteit is daardoor lastig bij te benen. 

Wordt de hoogspanningsverbinding tussen Halsteren en Zierikzee ondergronds of bovengronds aangelegd?

De 150 kV-hoogspanningsverbinding die we aanleggen tussen de nieuwe hoogspanningsstations bij Zierikzee en Halsteren, komt volledig onder de grond te liggen. Het hoogspanningsstation bij Halsteren wordt aangesloten op de bestaande bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding die daar door de polder loopt. Hiervoor is wel een korte, nieuwe bovengrondse verbinding nodig van circa 1 kilometer lang. 

Waarom kan de aansluiting van het nieuwe hoogspanningsstation bij Halsteren op de bestaande 380 kV-verbinding niet met een ondergrondse kabel plaatsvinden?

De hersteltijd bij ondergrondse kabels is bij storingen langer dan bij bovengrondse verbindingen. Dat maakt het effect van storingen zeer groot. Vanwege de leveringszekerheid is het zeer ongewenst om ondergrondse kabels op te nemen in cruciale verbindingen, zoals de landelijke 380 kV-ring en de interconnectoren (verbindingen met het buitenland). De bestaande 380 kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg is zo'n interconnector en valt hier ook onder.

In hoeverre is een hoogspanningsstation te horen als het in werking is?

Een hoogspanningsstation maakt geluid. Vooral de transformatoren, die de spanning kunnen terugbrengen naar een lagere spanning, produceren geluid. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. Het geluid van een hoogspanningsstation gaat vaak voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen. 

Waarom wordt een hoogspanningsstation niet standaard in een gebouw geplaatst?

Een gesloten installatie die binnen staat, moet worden geïsoleerd met isolatiegas (SF6-gas). We noemen dat een Gas Insulated Switchgear. Dat gas is slecht voor het milieu (het is een sterk broeikasgas). Daarnaast is een gesloten installatie lastig uit te breiden en erg onderhoudsgevoelig. Componenten zijn moeilijk te vervangen en onderhoud is lastiger uit te voeren. De gemiddelde storingstijd is daardoor langer en de onderhoudskosten zijn hoger. TenneT hanteert daarom als beleid dat de toepassing van een open installatie de voorkeur heeft. Bij deze zogenaamde 'Air Insulated Switchgear' installatie wordt de atmosferische lucht gebruikt als isolatiemateriaal.

Houden jullie bij de aanleg van de kabel rekening met verzilting van landbouwpercelen?

TenneT voert een nulmeting uit naar de zoetwaterhuishouding en voorspelt en monitort het effect van de aanleg van de kabel op de zoetwaterhuishouding. Als uit het onderzoek blijkt dat er kans is op verzilting, dan neemt TenneT maatregelen om verzilting te voorkomen. 

Meer informatie

Voor meer specifieke vragen over het proces kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers:

  • Hoogspanningsstation Bergen op Zoom - Peggy Steenbergen: 06-55236457
  • Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland - Alex Meertens: 06-28085183 
  • Kabeltracé - Matti Baggerman: 06-28085604

Als u ons wilt e-mailen, gelieve het adres netversterking-sd-tholen-boz(at)tennet.eu te gebruiken.

Achtergrondinformatie en publicaties

Vragen en antwoorden over het kabeltracé voor perceeleigenaren (479 KB, pdf, 19-05-22)

Vragen en antwoorden over het kabeltracé voor perceeleigenaren Download Download
Projectboek Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen Bergen op Zoom (20 MB, pdf, 17-09-21)

Projectboek Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen Bergen op Zoom Download Download
Bijlagenboek bij Projectboek Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen Bergen op Zoom (10 MB, pdf, 05-03-22)

Bijlagenboek bij Projectboek Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen Bergen op Zoom Download Download
Kaartje Netversterking Schouwen Duiveland (1 MB, pdf, 02-04-21)

Kaartje Netversterking Schouwen Duiveland Download Download
Factsheet Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom (2 MB, pdf, 30-03-21)

Factsheet Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom Download Download
2018: Eindpresentatie Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (6 MB, pdf, 04-03-21)

2018:  Eindpresentatie Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen Download Download
2018: Samenvatting Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (776 KB, pdf, 04-03-21)

2018: Samenvatting Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen Download Download
2020: Congestiebericht Zeeland (21 KB, docx, 04-03-21)

2020: Congestiebericht Zeeland Download Download
2020: Haalbaarheidsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (Arcadis) (6 MB, pdf, 17-03-21)

2020: Haalbaarheidsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (Arcadis) Download Download
2020: Onderbouwing station Bergen op Zoom (Enexis) (1 MB, pdf, 17-03-21)

2020: Onderbouwing station Bergen op Zoom (Enexis) Download Download
2021: Participatieplan Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom (1 MB, pdf, 04-03-21)

2021: Participatieplan Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom Download Download

Downloads

Projectboek (15 MB, pdf, 02-03-22)

Projectboek Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (2 MB, pdf, 21-04-22)

Wat gebeurt er op mijn land? Download Download
Uw_Veiligheid_Ondergronds_FEB2017_.pdf (2 MB, pdf, 13-12-18)

Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download
Uw veiligheid in een agrarische omgeving (ondergrondse verbinding) (874 KB, pdf, 14-09-17)

Uw veiligheid in een agrarische omgeving (ondergrondse verbinding) Download Download
Nieuwsbrief #1 - augustus 2021 (250 KB, pdf, 04-02-22)

Nieuwsbrief #1 - augustus 2021 Download Download
Nieuwsbrief #2 - november 2021 (355 KB, pdf, 04-02-22)

Nieuwsbrief #2 - november 2021 Download Download
Nieuwsbrief #3 - december 2021 (255 KB, pdf, 04-02-22)

Nieuwsbrief #3 - december 2021 Download Download
Nieuwsbrief #4 - februari 2022 (252 KB, pdf, 04-02-22)

Nieuwsbrief #4 - februari 2022 Download Download
Nieuwsbrief #5 - maart 2022 (589 KB, pdf, 22-03-22)

Nieuwsbrief #5 - maart 2022 Download Download
Nieuwsbrief #6 - april 2022 (373 KB, pdf, 29-04-22)

Nieuwsbrief #6 - april 2022 Download Download

ContactSander de Schepper

Woordvoerder project