Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterkingen in Amsterdam

Iedereen ziet het, iedereen merkt het: de energietransitie is in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen, zonnepanelen en windmolens zijn normaal geworden. En er komen er nog veel meer bij. Tegelijkertijd groeit het aantal woningen, bedrijven en datacenters. Het gevolg? De bestaande elektriciteitsinfrastructuur bereikt op veel plekken de maximale capaciteit. Berekeningen door TenneT, Liander en Amsterdam laten zien dat de vraag naar elektriciteit in 2050 drie tot vier keer hoger is dan nu. Dus is er uitbreiding nodig.

Het plan voor 2035

Het elektriciteitsnet uitbreiden in een zeer dicht bebouwd gebied als Amsterdam is een complexe puzzel. Zowel ondergronds als bovengronds is de ruimte beperkt. Het is daarom zaak er goed over na te denken en tijdig met een plan te komen. Dat plan is het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’. Hierin hebben TenneT, Liander en de gemeente Amsterdam gezamenlijk de eerste gedachten beschreven waar, wanneer en hoe het elektriciteitsnet uitgebreid kan worden. Concreet hebben we het dan over 29 nieuwe elektriciteitsstations en 12 bestaande stations die worden uitgebreid.

Wat betekent het plan?

Het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’ geeft richting. Waar moet welke uitbreiding plaats vinden? Hoe kunnen de nieuwe stations er uit zien en wanneer moeten ze klaar zijn? Het is dus geen plan waarin voor ieder elektriciteitsstation al exacte locaties te vinden zijn of waarmee iedere vorm van inspraak uitgesloten is, integendeel. Ieder project dat omschreven staat in het Ontwikkelingskader kent een eigen participatietraject met alle inspraakprocedures die daarbij horen. Het kader helpt nadrukkelijk wél om met elkaar – TenneT, gemeente Amsterdam, Liander – het gesprek te voeren over wat nodig is en daar de stad in mee te nemen.

Omvang van de opgave

Tientallen extra elektriciteitsstations met bijbehorende bekabeling en het uitbreiden van 12 stations is een enorme opgave. Het kost veel tijd om dat zorgvuldig te doen. De juiste procedures doorlopen voor de omwonenden, technisch op de juiste manier inpassen en zo goed mogelijk rekening houden met de ruimtelijke impact. De meeste van die bouwactiviteiten vinden plaats in de periode 2023-2028, hoewel ook nu al werkzaamheden te zien zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het nieuwe elektriciteitsstation op IJburg. Het investeringsbedrag is ook enorm: de geplande uitbreiding kost in totaal naar verwachting 1,4 miljard euro.

Impact op de stad

De opgave die er ligt is noodzakelijk voor de toekomst van de stad en iedere Amsterdammer gaat er vroeg of laat iets merken. Dat kan zijn door de bouw van een elektriciteitsstation in de buurt, het leggen van extra kabels of het plaatsen van kleinere elektriciteitshuisjes in de wijken. In de uitvoering zullen TenneT en Liander in samenspraak met de gemeente Amsterdam de beste aanpak kiezen en bewoners zo goed mogelijk betrekken en informeren.

Download het plan ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’

Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035 (6 MB, pdf, 20-04-22)

Ruimtelijk kader voor de uitbreiding van de hoofd-elektriciteitsinfrastructuur door gemeente Amsterdam, Liander en TenneT

Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035 Download Download