Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eemshaven - Vierverlaten

Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen.

Waarom

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het transport van duurzame energie.

Wat

De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. De bestaande 220 kV verbinding wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe verbinding, net als het deel van de 110 kV verbinding.

Wanneer

   • Vanaf voorjaar 2020: civiele werkzaamheden
   • 2020-2028: uitvoering landschapsprogramma
   • Oktober 2020- 2022: plaatsen van de masten
   • Vanaf eind 2020: montage van de geleiders
   • 2023: ingebruikname nieuwe verbinding 
   • Na ingebruikname van de nieuwe verbinding: afbreken overbodige 110 kV en 220 kV

Nieuws

TenneT neemt in Eemshaven tijdelijk transformatorstation in bedrijf en plaatst er eerste masten stroomsnelweg

TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik genomen. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk voor de Eemshaven en de rest van Groningen en Nederland. 

TenneT bouwt momenteel aan een structurele langjarige oplossing voor het vergroten van de transportcapaciteit en dat is de 380 kV-verbinding naar Vierverlaten. Als deze verbinding klaar is verscheept TenneT de transformator van het tijdelijke hoogspanningsstation naar Vierverlaten, waar momenteel als onderdeel van de aanleg van de 380 kV-verbinding gewerkt wordt aan het uitbreiden van het hoogspanningsstation daar.

De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en zorgt voor een forse toename van de transportcapaciteit. De 380 kV-verbinding komt in 2023 in bedrijf. Momenteel zijn de civiele werkzaamheden in volle gang. Afgelopen week is bij Eemshaven een eerste mast voor deze verbinding geplaatst, eerder is daar al mee begonnen bij Vierverlaten (gemeente Groningen).

Hard nodig

De nieuwe 'stroomsnelweg'  is hard nodig. In 2018 is al een tijdelijke 380 kV-verbinding in de Eemshaven in gebruik genomen die elektriciteit vanaf het hoogspanningsstation Oudeschip (met o.a.verbindingen met RWE centrale, Cobra-kabel en het Gemini-windpark) omleidt naar o.a. de Eemshaven-Meeden 380 kV-verbinding. De transportvraag neemt verder toe, o.a. van de windparken in Eemshaven. 

Eerste hoogspanningsmast voor nieuwe stroomsnelweg in Groningen staat

Oktober 2020 - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT bouwt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten die er de bestaande (220 kV) verbinding vervangt. De ingebruikname is voorzien in 2023, vandaag zijn de allereerste nieuwe masten neergezet.

De bouw van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is een nieuwe (en zichtbare) fase ingegaan. Na jaren van voorbereiding is TenneT in maart van dit jaar gestart met de aanleg. De verbinding is cruciaal voor de elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland en huidige- en toekomstige energieplannen zoals in Eemshaven. 

Afbreken 50 kilometer verbinding

TenneT zet nog dit jaar masten neer in de buurt van het hoogspanningsstation Vierverlaten (bij Hoogkerk) en bij Eemshaven. Tot en met 2023 is TenneT op de 121 (mast)locaties bezig met de aanleg van funderingen, plaatsen van masten en het monteren van de geleiders (draden). Na de ingebruikname van de 40 kilometer lange nieuwe verbinding breekt TenneT de – dan overbodige – (220 kV) verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en een deel van een nu parallel lopende (110 kV verbinding Brillerij-Vierverlaten af, totaal 50 kilometer.   

Landschapsplan

Onderdeel in de plan- en besluitvorming van de 380 kV-verbinding is een programma met landschappelijk maatregelen. De provincie Groningen voert dit programma uit en doet dat samen met gemeenten en bewoners. Het landschap in het deel van Groningen waar de verbinding ligt, typeert zich door een open karakter, eeuwenoude  wierden, waters, dijken, dorpen en kerken. Het merendeel van de maatregelen is gericht op het opknappen, verfraaien en toegankelijk maken hiervan. Een kleiner deel betreft inpassing van de hoogspanningsverbinding zoals het aanpassen van zicht op de verbinding  (en hoogspanningsstation). Aan de eerste maatregelen uit het landschapsprogramma wordt al gewerkt, in 2028 moeten ze allemaal in uitvoering zijn genomen.

Meer informatie

Volg de bouw van het project via de projectatlas.

Veel gestelde vragen

Wat is een inpassingsplan?

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is vastgesteld door de ministers van EZK en BZK. Het inpassingsplan voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is december 2017 vastgesteld en januari 2018 gepubliceerd en heeft (tot en met 23 februari 2018) ter inzage gelegen.

In het inpassingsplan vindt u een kaart met de exacte ligging van het project; de regels en (kwaliteits)eisen voor het project; en een toelichting op het tracé van de verbinding, de uitvoering van het plan.

 

Verder zijn de gevolgen van het project beschreven, zoals voor de leefomgeving, water, natuur, landschap en economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Deze effecten zijn opgenomen in het Milieu Effectrapport (MER). Het MER is een bijlage bij het inpassingsplan.

Maakt de hoogspanningsverbinding geluid?

Transport van elektriciteit door hoogspanningslijnen kan bij vochtig weer een knisperend geluid veroorzaken bij de draden. Dit heet het ‘corona-geluid’. Of je dit geluid hoort wordt in grote mate bepaald door het altijd aanwezige achtergrondgeluid. Daarnaast is er het ‘zingen van de wind’ geluid. Net als je bij een storm de wind rondom flatgebouwen kunt horen fluiten, of de wind door de bomen hoort waaien, kun je dat geluid ook bij hoogspanningsverbindingen horen. Het optredende geluid wordt gemaskeerd door andere optredende windeffecten zoals het ruisen van bewegende takken in de wind, andere ‘fluitende objecten’ etc.

 

Bij nieuwe masten is door de ronde vormgeving minder sprake van windfluiten dan bij bestaande masten.

Zijn er gevolgen voor de gezondheid?

 

In Nederland wordt voldaan aan alle internationale normen die gelden voor het wonen nabij hoogspanningslijnen. Bij hoogspanning is, naast veiligheid en betrouwbaarheid, gezondheid altijd een belangrijke zaak. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van magnetische velden op de mens. Hieruit is geen direct verband gevonden tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s.

Wat is de invloed van hoogspanning op dieren?

Sommige dieren kunnen elektrische velden bij hoogspanningslijnen waarnemen, door middel van beweging van haren op de huid (nb. sommige mensen kunnen dit ook). Het is niet duidelijk of dit ook hun gedrag beïnvloedt.

Naar de invloed van magnetische velden op de gezondheid van dieren is veel minder onderzoek gedaan dan bij mensen. Onderzoek naar de invloed van hoogspanningslijnen op zowel de melkgifte van koeien als geboorteafwijkingen bij kalveren laten geen invloed zien. Verschillende vogels bouwen graag hun nesten in hoogspanningsmasten. Onderzoek naar broedgedrag van deze vogels en geboortegewicht en groei van hun jongen laten geen afwijkingen zien.

 

Bij omheiningen of andere metalen hekken/buizen/pijpen die parallel aan een hoogspanningslijn lopen kan sprake zijn van elektrische oplading. Dieren die deze bouwwerken aanraken kunnen door een vonkontlading een schokje krijgen. Als het een toevoersysteem voor water of voedsel betreft, kunnen dieren in extreme gevallen weigeren om te drinken of te eten. Dit kan echter relatief eenvoudig worden opgelost door de bouwwerken te aarden, zodat de elektrische lading weg kan stromen.

Wat is de invloed van hoogspanning op apparatuur?

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem veelal heel eenvoudig te verhelpen door het aarden van objecten die interfereren met de verbinding. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (=interferentie*), komt in de praktijk heel zelden voor. Interferentie kan zich op onderstaande manieren voordoen. Op GPS-apparatuur gaan we apart in.

Inductie

Een andere vorm van interferentie die als gevolg van de aanwezige elektrische en magnetische velden van de hoogspanningsverbinding ervaren kan worden, is inductie. Hierbij wordt een geleidend materiaal opgeladen door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Op het moment dat het opgeladen voorwerp in contact komt met de aarde zal het voorwerp zich ontladen. Dit wordt ook wel statische ontlading genoemd. Dit is het gevoel dat u kunt ervaren wanneer u op een koude, droge winterdag een auto aanraakt. Inductie komt sporadisch voor en is eenvoudig te verhelpen. Extra aandacht voor de aarding is de oplossing.

Weideafrasteringen

Er zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij bij weideafrastering inductie optreedt. De kans op inductie neemt toe met mist en wanneer lange stukken weideafrastering parallel lopen aan de lijn. Waar wenselijk en noodzakelijk zal TenneT voorzieningen treffen. Voorzieningen worden getroffen onder toezicht en op kosten van TenneT.

TenneT houdt bij het bouwen van de verbinding strenge internationale en nationale normen aan. Hierdoor wordt beïnvloeding grotendeels voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat  apparatuur voldoet aan de internationale regelgeving en dat deze op een goede en juiste manier is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

Invloed op GPS-apparatuur

TenneT heeft uitgebreid laten onderzoeken wat de effecten van elektrische en magnetische velden zijn op de werking op elektronische apparatuur zoals GPS. Hieruit is gebleken dat elektrische en magnetische velden geen effect hebben op het functioneren van GPS-apparatuur. Voorwaarde is dat deze apparatuur wel aan de internationale regelgeving voldoet en op een juiste en deugdelijke manier is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

Wel is het mogelijk dat door de schaduwwerking van een mast het zicht op de satellieten waarmee de GPS is verbonden, wordt geblokkeerd. Om goed te functioneren moet GPS-apparatuur (ontvanger) in het algemeen met minimaal 4 satellieten (zenders) zijn verbonden. Daarnaast geldt: met hoe meer satellieten de apparatuur verbonden is des te nauwkeuriger kan de apparatuur werken. Een groot object, zoals een boom - of in dit geval een hoogspanningsmast, kan het zicht op de satellieten blokkeren. Als er dan geen verbinding met een andere satelliet kan worden gevonden, heeft de GPS-apparatuur onvoldoende satellietverbindingen om te functioneren. Zodra de gebruiker met de apparatuur uit de schaduw treedt, wordt de verbinding weer hersteld. Mocht dit probleem zich voordoen, en veroorzaakt zijn door de masten van TenneT, dan zal de afdeling Grondzaken van TenneT samen met de betrokkene een passende oplossing zoeken.

* Wat is interferentie precies?

 

  Als twee golven elkaar overlappen ontstaat in het overlapgebied interferentie: de golven gaan samenwerken. Op sommige plaatsen versterken de golven elkaar tot een extra heftige golf, op andere plaatsen verzwakken ze elkaar of doven ze elkaar zelfs uit. Dit resulteert in signaalverlies.

Welke vergunningen zijn nodig voor de aanleg van de verbinding?

Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Zo zijn er vergunningen nodig voor bijvoorbeeld passeren natuurgebieden, verleggen van watergangen en kruisen van (spoor-)wegen. Voor het bouwen van de masten is een omgevingsvergunning nodig, net zoals voor aanleggen van tijdelijke bouwwegen en het kappen van bomen. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen op gebied van bouwen, milieu en ruimte, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning wordt in één keer veel geregeld.

De omgevingsvergunning bevat onder andere de volgende vergunningen:

 • milieuvergunning
 • bouwvergunning
 • sloopvergunning
 • monumentenvergunning
 • gebruiksvergunning
 • kapvergunning

TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zijn bij de ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en Prorail ingediend. Deze partijen beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De minister van EZK bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp)besluiten genomen moesten worden.De(ontwerp)besluiten zijn grotendeels tegelijk met het (ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen insprekers op het gehele project op alle relevante stukken in een keer inspreken. Dit zorgt voor meer versnelling en stroomlijning van de procedures en maakt het voor insprekers overzichtelijker en gemakkelijker.

 

De besluiten voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV zijn - tegelijk met het vastgestelde inpassingsplan - januari 2018 gepubliceerd en ter inzage gelegd en hebben tot en met 23 februari 2018 ter inzage gelegen.

Hoe blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen?

Het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV  heeft een eigen website www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl. Via deze website kunt u zich o.a. abonneren op de online nieuwsbrief of vragen stellen via ons contactformulier. Ook kunt u ons volgen via facebook (Eemshaven-Vierverlaten).

Downloads

Nieuwsbrief Eemshaven - Vierverlaten (3 MB, pdf, 15-07-19)

Nieuwsbrief Eemshaven - Vierverlaten Download Download
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen (1 MB, pdf, 09-02-18)

Category: Position Papers
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
Schade- en vergoedingengids (Bovengronds 380 kV) (2 MB, pdf, 16-06-22)

In de schade- en vergoedingengids leest u hoe TenneT omgaat met schades en vergoedingen bij de aanleg van de nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbindingen

Schade- en vergoedingengids (Bovengronds 380 kV) Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding (3 MB, pdf, 19-11-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom Eemshaven-Vierverlaten 380 kV? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

ContactEefje Van Gorp

Media Relations