Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Born – Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.

Waarom

Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, terwijl er weinig energie wordt opgewekt, neemt het transport van elektriciteit toe. Het huidige boven- en ondergrondse 150 kV-netwerk kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor de regio Limburg te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

Wat

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide met een lengte van circa 8 kilometer. De ondergrondse verbinding zal bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving of via een ondergrondse boring. De breedte van de kabelstrook bedraagt maximaal 1,50 meter.

Wanneer

  • Najaar 2019 - begin 2021: Veldonderzoeken (als archeologie, ecologie, grondonderzoek, milieu)
  • Begin 2021 - eind 2021: Voorbereiding op en doorlopen van bestemmingsplanprocedure
  • Voorjaar 2023: Start werkzaamheden
  • Medio 2024: Nieuwe kabel gereed

Nieuws

Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Februari 2022: Hoe staat het met de bestemmingsplanprocedure van kabelproject Born-Graetheide? 

U leest er alles over in de onlangs verstuurde brief naar omwonenden. De brief is hier te lezen.

Aankondiging bestemmingsplanprocedure

Februari 2021: Onlangs zijn omwonenden van kabelproject Born-Graetheide met een brief geïnformeerd over de bestemmingsplanprocedure die binnenkort van start gaat.

Ook zijn zij ingelicht over de laatste stand van zaken van het project. De brief is hier te lezen.

Laatste stand van zaken van het project Born–Graetheide

April 2020: Onlangs zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken voor het hoogspanningsproject Born-Graetheide. Wat is er de afgelopen maanden gedaan? En wat staat er te gebeuren de komende tijd voor het project? Lees het in deze brief. 

Projectatlas

Bekijk de ruimtelijke inpassing van dit project!

Voor dit project is een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen Born en Graetheide gepland is. Ook kunt u tot in detail inzoomen op de kaart en eventueel een vraag stellen over het tracé. Hier kunt u ook reacties van anderen bekijken.

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe, ondergrondse verbinding te liggen?

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een Tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen en er zijn diverse tracé-alternatieven ontwikkeld die nader worden onderzocht. Ook betrekt TenneT de omgeving bij het bepalen van de liggen van de kabel tijdens een aantal ontwerpateliers in het voorjaar van 2019.

Wanneer is het definitieve tracé bekend?

In de zomer van 2019 besluit TenneT – in overleg met de gemeente Sittard-Geleen– over het voorkeursalternatief. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere omgevingsaspecten, technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieu, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Aan de hand van nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een gedetailleerd tracé ontwerp.

Met welke criteria wordt bij het traceren rekening gehouden?

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel omgevingsaspecten, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid.

Downloads

Factsheet (1 MB, pdf, 18-11-19)

Factsheet Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download

Contact