Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

In gesprek

TenneT wil open en transparant communiceren. Dit doet zij door tijdig met betrokkenen en belanghebbenden in gesprek te gaan. Samen met publieke instanties, grondeigenaren en directe omgeving wordt gesproken over nieuwe plannen en of onderhoudswerkzaamheden.

Grondeigenaren

Voor aanleg en instandhouding van hoogspanningsinfrastructuur is grond nodig. TenneT koopt deze grond lang niet altijd zelf aan, maar maakt in de meeste gevallen afspraken met grondeigenaren en – gebruikers. De afspraken over wederzijdse rechten en plichten en over de vergoedingen, die TenneT daar tegenover stelt, worden vastgelegd in overeenkomsten.

  • Zakelijk rechtstrook
    Voor de aanleg en daaropvolgende instandhouding van hoogspanningsverbindingen moet TenneT gebruik kunnen (blijven) maken van een strook grond rondom de hoogspanningsverbinding. Uit oogpunt van veiligheid moeten er daarnaast duidelijke afspraken zijn over wat er wèl en niet mag gebeuren in deze strook. Om deze redenen sluit TenneT zakelijk recht overeenkomsten met de eigenaren (of erfpachters of opstalhouders) van een strook rondom de verbinding (ook wel de belaste strook of belemmerde strook genoemd)
  • Schade
    Bij het aanleggen van nieuwe hoogspanningsverbindingen kunnen eigenaren en gebruikers van grond en gebouwen schade ervaren. TenneT gaat in gesprek om duidelijkheid te geven wat hun rechten zijn en welke vergoedingen zij tegemoet kunnen zien.

Uw woning

Als TenneT een nieuwe, bovengrondse hoogspanningsverbinding voorbereidt, hanteert TenneT het advies van de rijksoverheid op het gebied van magneetvelden. Als een pand in het kader van dat advies als 'gevoelige bestemming' wordt aangemerkt, dan zal TenneT de bewoners/gebruikers in de gelegenheid stellen om te verhuizen. Dit kan betekenen dat TenneT de eigenaar/bewoner een aanbod doet tot uitkoop.

Informatieavonden

Naast de formele inspraakavonden, georganiseerd door betrokken overheidsinstantie, in de ruimtelijke ordeningsprocedure, organiseert TenneT tal van informele gelegenheden (inloopbijeenkomsten of keukentafelgesprekken), waarop iedere belanghebbende zijn of haar mening en suggesties kan geven.

In principe is de zienswijze de enige officiële mogelijkheid om u uit te spreken over een nieuwe verbinding. Zienswijzen op de vergunningen worden door vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, provincies, waterschappen beoordeeld en in de definitieve vergunningen verwerkt.

Dat betekent echter niet dat we voor die tijd niet bereikbaar zijn. Gedurende de hele weg van de verkenning van alternatieven naar het definitieve plan, houden wij u op de hoogte door het houden van informatieavonden. Ook andere ontwikkelingen zoals onderhoudswerkzaamheden of vernieuwingen worden met de omgeving gecommuniceerd via brieven of nieuwsberichten.

De informatieavonden hebben het karakter van een inloopavond. U kunt hier informatie krijgen en vragen stellen over verschillenden onderwerpen zoals het tracé, techniek, magneetvelden en grondzaken. Hiervoor zijn medewerkers van TenneT en betrokken overheidsorganisaties aanwezig.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen worden daarnaast per project vaak nieuwsbrieven verspreid. Ook is er veelvuldig contact met lokale overheden om onze plannen te bespreken. Onze rentmeesters houden contact met de grondeigenaren waarop een mast of verbinding gepland staat. En tenslotte worden ook bewoners van (mogelijk) gevoelige bestemming hierover geïnformeerd.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Samen met andere instanties zoals bijvoorbeeld Ministeries, universiteiten en het RIVM worden onderzoeken gedaan naar vragen die spelen in de maatschappij gerelateerd aan onze werkzaamheden.

Downloads

Brief TenneT aan de minister (102 KB, pdf, 18-05-16)

Brief TenneT aan de minister Download Download
Quick scan Noord-West 380 kV (2 MB, pdf, 29-06-16)

Quick scan Noord-West 380 kV Download Download
Quick scan zuid-West 380 kV Oost (832 KB, pdf, 29-06-16)

Quick scan zuid-West 380 kV Oost Download Download
Quick scan zuid-West 380 kV West (833 KB, pdf, 29-06-16)

Quick scan zuid-West 380 kV West Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Wat gebeurt er op mijn land? (Bovengrondse verbinding) Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 21-04-22)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download

Vragen?

Service Center

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00

Ook interessant

Gezondheid

Wij werken met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daarnaast vinden wij het van belang om inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie. 

Lees meer

Geluid

Geluid dat wordt veroorzaakt door hoogspanningsverbindingen kan twee oorzaken hebben. Het zingen van de wind of 'corona' geluid.

Lees meer

Invloed op apparatuur

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem veelal heel eenvoudig te verhelpen door het aarden van objecten die interfereren met de verbinding. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (=interferentie), komt in de praktijk heel zelden voor. Interferentie kan zich op onderstaande manieren voordoen. Op GPS-apparatuur gaan we apart in.

Lees meer