Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Aankondiging consultatie investeringsplannen 2022-2031

Op 1 januari 2022 zal TenneT TSO B.V. haar conceptinvesteringsplannen voor de periode 2022 tot en met 2031 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee.

De consultatie

Voorafgaand aan deze aanbieding publiceert TenneT beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 november 2021 vier weken lang ter consultatie. Tijdens deze periode kan iedere belangstellende hierop een zienswijze indienen bij TenneT. Met dit bericht attenderen wij u vast op deze mogelijkheid en informeren wij u over het proces. Ook geven wij u alvast de inhoudelijke informatie over de toekomstscenario's die TenneT hanteert voor het Investeringsplan Net op land om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen.

In december zal TenneT de resultaten van de consultatie verwerken en de – eventueel aangepaste – conceptinvesteringsplannen, samen met de ingediende zienswijzen op 1 januari 2022 indienen bij de ACM en de Minister.

 

Het Investeringsplan 2022-2031 Net op land

Het Investeringsplan Net op land bevat de geplande en verwachte uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen van TenneT op land in de komende tien jaar. Het investeringsplan moet worden beschouwd als een mijlpaal in een cyclisch proces. Iedere twee jaar wordt het Investeringsplan namelijk geactualiseerd, waarbij de zichtperiode dan steeds weer tien jaar is.

Het tweejaarlijks opstellen van een investeringsplan vloeit voort uit de Elektriciteitswet 1998.

Het Investeringsplan 2022-2031 Net op zee

Het Investeringsplan 2022-2031 Net op zee beschrijft – conform artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 – TenneT's  investeringen die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van windparken op zee, die zijn opgenomen in een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening. Oók het opstellen van het Investeringsplan Net op zee is onderdeel van een cyclisch proces met tweejaarlijkse mijlpalen en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee zal óók ter consultatie worden gepubliceerd. Anders dan bij het Investeringsplan Net op land hoeft hier echter niet te worden gezocht naar knelpunten in het net om te bepalen wat de investeringsopgave is. Die opgave wordt al vastgelegd door de genoemde structuurvisie.  

Inhoudelijke verdieping Investeringsplan 2022-2031 Net op land: de gehanteerde scenario's

Vooruitlopend op de consultatie in november 2021 publiceert TenneT in de vorm van een scenario-beschrijving al informatie over voorziene ontwikkelingen in de energiemarkt en het overheidsbeleid, die van invloed zijn op het hoogspanningsnet op land.

In deze publicatie worden de ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd aan de hand van de drie scenario’s, die voor het Investeringsplan 2022-2031 Net op land worden gebruikt. Eerst wordt kwantitatief ingegaan op de ontwikkelingen binnen de scenario's en op de daarbij gehanteerde parameters. Daarna volgt een overzicht van de bij de scenario-ontwikkeling en –kwantificering gebruikte bronnen. Alle informatie in de bijlage zal straks onderdeel zijn van het Ontwerpinvesteringsplan. Daarin zal ook de gebruikte methodiek worden beschreven om op basis van de scenario's te komen tot de ramingen.

Voor het eerst hebben de beheerders van de landelijke en de regionale netten de scenario's onderling nauw afgestemd. Er zijn drie gezamenlijke verhaallijnen voor scenario's ontwikkeld. Deze houden alle drie rekening met de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De netbeheerders hebben de parameters, die door de landelijke netbeheerders in de scenario's worden gebruikt, gezamenlijk vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld voor gezorgd, dat de som van alle duurzame elektriciteitsopwek op land in 2030 in het scenario 'Klimaatakkoord' landelijk optelt tot 35 TWh (dit is de desbetreffende doelstelling in het Klimaatakkoord). In het scenario 'Nationale drijfveer' wordt rekening gehouden met méér duurzame opwek op land. In dit scenario is rekening gehouden met de hogere ambities op dit gebied van de RES'en (Regionale EnergieStrategieën).

Download de scenario's

Geef uw mening

Als u uw mening wilt geven over de gehanteerde scenario's, dan kunt u dat doen tijdens de consultatie in november 2021. Mocht u informerende vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarover natuurlijk ook vóór die tijd contact opnemen met ons servicecenter. Dit is telefonisch te bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur. Of u kunt een e-mail sturen naar servicecenter(at)tennet.eu.