Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Natuur, milieu en landschap

Ons hoofddoel is om elektriciteit op een veilige, efficiënte, betrouwbare en duurzame wijze te transporteren. Elektriciteit moet lange afstanden afleggen door allerlei landschappen om huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. Dit heeft onvermijdelijk een effect op het milieu.

Milieueffecten

Ons hoofddoel is om elektriciteit op een veilige, efficiënte, betrouwbare en duurzame wijze te transporteren. Elektriciteit moet lange afstanden afleggen door allerlei landschappen om huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. Dit heeft onvermijdelijk een effect op het milieu. TenneT neemt maatregelen ter beperking of compensatie van de effecten van haar activiteiten op de natuur, of het nu gaat om het landschap of om biodiversiteit. We beperken en compenseren niet alleen onze eigen CO2-uitstoot, maar dragen ook bij aan de verlaging van de algehele CO2-voetafdruk van Nederland en Duitsland door de energietransitie mogelijk te maken conform de doelstellingen van de Europese Unie.

De belangrijkste milieueffecten van onze activiteiten houden verband met onze CO2-voetafdruk, olielekkages en biodiversiteit. We zetten ons volop in om deze milieueffecten zoveel mogelijk te beperken.

CO2-voetafdruk

Onze CO2-voetafdruk omvat CO2-uitstoot als gevolg van netverliezen, SF6-lekkages en onze eigen activiteiten.

Netverliezen worden bepaald aan de hand van het verschil tussen de hoeveelheid elektriciteit die binnenkomt in het TenneT-transportnet, en de hoeveelheid die wordt geleverd. Dergelijke verliezen zijn een onvermijdelijk neveneffect van elektriciteitstransport, vooral over grote afstanden.
Helaas kan de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen indirect leiden tot hogere netverliezen als gevolg van de vaak langere transportafstanden (bijvoorbeeld van een windpark op zee naar het landnet).

De mogelijkheden voor het compenseren van netverliezen zijn beperkt. TenneT heeft daarom Garanties van Oorsprong (zogeheten ‘groencertificaten’) aangekocht ter compensatie van alle netverliezen in ons Nederlandse net in 2014. Dit is echter niet mogelijk in Duitsland vanwege wettelijke beperkingen. TenneT zal in 2015 zoeken naar alternatieve methodes om de milieueffecten van onze netverliezen in Duitsland te compenseren.

Zwavelhexafluoride (SF6)

Zwavelhexafluoride (SF6) wordt gebruikt in apparatuur in hoogspanningsstations omdat het een uitstekende elektrische isolator is. Het gebruik van SF6 is met name noodzakelijk in vermogensschakelaars. Omdat zwavelhexafluoride echter een belangrijk broeikasgas is, heeft TenneT in 2014 beleid ontwikkeld om het gebruik en de uitstoot van SF6 zoveel mogelijk te beperken.
De SF6-lekkagemetingen in Nederland en Duitsland worden op elkaar afgestemd met ingang van januari 2015. Daarnaast willen we onze SF6-uitstoot in 2020 met 20% hebben verminderd ten opzichte van 2015. Bovendien mag de SF6-uitstoot tussen nu en 2020 nooit meer bedragen dan het niveau van 2015, terwijl onze activabasis zal toenemen. Om dit doel te behalen, hebben we ervoor gekozen om waar mogelijk elektriciteitsstations te bouwen die worden geïsoleerd met behulp van omgevingslucht in plaats van met SF6.

Olielekkages

TenneT gebruikt olie in haar hoogspanningsinstallaties voor de isolatie en koeling van transformatoren en de isolatie van bepaalde oudere typen kabels. Nieuwe hoogspanningskabels worden geïsoleerd met kunststof (vernet polyethyleen). Weggelekte olie kan leiden tot bodem- en grondwaterverontreiniging. Om dit probleem zoveel mogelijk te beperken, hanteert TenneT een streng beleid om lekkende oliekabels snel te repareren en verontreinigingen op te ruimen. We bekijken momenteel de mogelijkheden om kleinere lekkages sneller op te sporen met behulp van geïnjecteerde tracervloeistof. We onderzoeken tevens preventieve maatregelen voor de vroegtijdige opsporing van lekkages in oliedrukkabels bij kruisingen met grote waterwegen, aangezien dergelijke lekkages moeilijk op te ruimen zijn.

Biodiversiteit

We werken nauw samen met onze belanghebbenden om de juiste balans te vinden tussen milieubescherming en een betrouwbare en stabiele energievoorziening. We nemen milieuoverwegingen serieus en zetten stappen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

Zie ook

Groene kaart

De Groene Kaart biedt een overzicht van klein- en grootschalige initiatieven op het gebied van natuur, milieu en landschap. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven rond vogelhuisvesting en omvormingsprojecten.

Lees meer

Maatschappij

TenneT speelt een sleutelrol in de samenleving: wij zorgen dat het licht blijft branden en waarborgen de elektriciteitsvoorziening aan onze 41 miljoen eindgebruikers.

Lees meer

Download CSR reports

TenneT kijkt voortdurend naar kansen en mogelijkheden om haar CSR-performance te verbeteren. We rapporteren op jaarlijkse basis over onze CSR-performance.

Lees meer