Electricity market

The energy sector is developing rapidly. The process of European market integration began some years ago. Its purpose is to create a single European market that enables market parties to trade gas and electricity across national borders easily and efficiently.

Explore the electricity market

Transparency data

We provide transparency data on our operations on our Dutch and German transparency page and on ENTSO-E. 

To transparency pages
E-Insights

Our vision is to be one of the most transparent Transmission System Operators (TSO) in Europe and thereby creating value for society. In this Energy Insights section we present selected energy related topics and show data, information and valuable insights. 

E-Insights

E-Insights

Facts & figures related to TenneT facilitating the market can be found here.

Read more
News News Dutch

Noordzee onderhandelaarsakkoord goed voor energietransitie

Het nu bereikte onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee is belangrijk voor een breed gedragen voortgang van de energietransitie in Nederland. TenneT ziet de Noordzee als een belangrijke bron van duurzame energie en realiseert zich tegelijkertijd dat dit gebied ook van groot belang is voor de natuur en voor andere sectoren waaronder scheepvaart, visserij en olie & gas.

Samen met deze partijen heeft TenneT zich in het afgelopen jaar ingezet om te komen tot overeenstemming waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Zo zullen er onder andere aanvullende natuurgebieden worden aangewezen voor een gezond herstel van waardevolle natuur op de Noordzee. In die natuurgebieden zullen in principe geen windparken worden gebouwd. Maar er zal bijvoorbeeld ook gezocht worden naar gebieden voor extra windparken op zee (20-40 gigawatt) in gebieden die vanuit visserij als minder waardevol worden gezien.

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: "Voor ons als netbeheerder van het net op zee – en daarmee verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken en het transport van de duurzame elektriciteit naar land – is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium te weten waar de nieuwe windparken ontwikkeld kunnen gaan worden. Op die manier kan TenneT het net op zee in samenhang met het net op land in goed overleg met de vele stakeholders en daarmee tijdig realiseren."

TenneT dankt alle deelnemende partijen voor hun stevige, maar constructieve bijdrage aan de totstandkoming van dit onderhandelaars-akkoord voor een duurzame benutting van onze Noordzee en kijkt uit naar toekomstige samenwerking in het vervolg van het Noordzeeoverleg.

Share this:

Do you want to stay informed?

Like the

facebook page

Go to Facebook page