Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Noord – Best

TenneT vervangt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse hoogspanningsverbinding verkabelen we tussen mastnummer 17 bij Best en mastnummer 126 bij Tilburg Noord. Op dit traject verdwijnen de hoogspanningsmasten over een lengte van 32 km, in totaal gaat het om 110 masten.

Waarom

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot onderhoud aan de masten nodig. 

Wat

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het tracé voor de nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Op basis van dit onderzoek en overleg met belanghebbenden en overheden is een gedetailleerd tracé gekozen, dat technisch, planologisch en financieel mogelijk is. Dit tracé is opgenomen in vijf gemeentelijke bestemmingsplannen, die allemaal zijn vastgesteld. De besluitvorming over deze bestemmingsplannen vindt vanaf juni 2020 plaats. Om in de toekomst de 150kV verbinding met Boxtel te kunnen behouden, is een koppelpunt bij Oirschot nodig. Het voorstel voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation vlakbij Oirschot is uit het bestemmingsplan voor de ondergrondse verbinding gehaald. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken welke oplossing op het regionale elektriciteitsnetwerk het beste is om de Regionale Energietransitie te kunnen faciliteren.  Vervolgens start hiervoor een aparte bestemmingsplanprocedure.

Wanneer

De afgelopen jaren is samen met de vijf gemeentes hard gewerkt aan de plannen voor de verkabeling. Hieronder vindt u een globale planning tot aan het eind van het project. Kijk op de projectatlas voor de planning van de werkzaamheden of download de TenneT Bouwapp op uw mobiel.

  • Voorjaar 2021: Start realisatie nieuwe ondergrondse verbinding
  • Voorjaar 2023: Nieuwe ondergrondse verbinding gereed

De aanleg van de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg Noord en Best verloopt voorspoedig. De aannemer zal voor het eind van 2022 klaar zijn. Dan kunnen we helaas niet meteen starten met het verwijderen van de hoogspanningsmasten, omdat we de nieuwe verbinding nog niet kunnen aansluiten.

Daarvoor moet TenneT eerst een koppelpunt (kroonsteentje) bij Oirschot bouwen en de hoogspanningsstations Tilburg Noord en Best aanpassen. Daarna kunnen we de nieuwe verbinding aansluiten en in gebruik nemen. De planning is dat de stations eind 2026 klaar zijn om de kabel aan te sluiten. We starten op z’n vroegst in 2027 met het verwijderen van de hoogspanningsmasten van de 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best. Helaas kunnen we die werkzaamheden niet eerder uitvoeren. 

Ga naar de projectatlas

Stel uw vraag over dit project

Op de link hieronder komt u terecht op de zogenaamde projectatlas, een online tracékaart. Daar vindt u alle informatie over het tracé, en de werkzaamheden van de verkabeling Tilburg- Noord Best. Op de projectatlas kunt u ook een vraag stellen, zorg of een suggestie met ons delen en reacties van anderen bekijken. 

Nieuws

Pilot E-Power Pipe geslaagd

Nieuwe tunnelboormethode maakt lange horizontale boring mogelijk 

Afgelopen weekend boorde TenneT samen met aannemer NRG en onderaannemers Denys en Kouwenberg met een nieuwe tunnelboormethode voor een elektriciteitskabel over bijna 2000 meter in de grond. Deze pilot werd afgelopen weekend succesvol uitgevoerd en kon de mantelbuis, waarin de elektriciteitskabels komen te liggen, worden ingetrokken. Deze nieuwe boormethode werd nog niet eerder over deze afstand  toegepast en is daarmee een primeur. Voor een deel van het tracé Tilburg Noord – Best werd als proef met deze boormethode E-Power-Pipe op ongeveer 2 meter diepte een lange horizontale tunnel geboord. 

Nieuwe methode: E-Power-Pipe

Met deze nieuwe E-Power-Pipe methode, ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht, is het mogelijk een afstand van zo’n 2 kilometer in één keer te boren. Een voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de korte reparatietijd bij een storing. Tot nu toe worden kabels op een diepte van 5 tot wel 25 meter aangelegd. Door de ondiepe ligging bij deze nieuwe boormethode is de kabel veel makkelijker te benaderen. En kan sneller, binnen 2 weken, worden gerepareerd. Daardoor is de leveringszekerheid van elektriciteit aanzienlijk hoger en zijn de onderhoudskosten lager. Daarnaast en minstens zo belangrijk, zorgt deze nieuwe methode voor minder overlast voor de omgeving. 

Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan de animatie op de website van Herrenknecht. 

Digitale nieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief

In de toekomst willen we je graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Je kunt je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu.

Geef s.v.p. in de onderwerpregel aan dat het gaat om aanmelding Digitale nieuwsbrief Tilburg Noord-Best, o.v.v. je e-mailadres en eventueel je huisadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT je e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief november 2020

Meer informatie

Waar komt de nieuwe verbinding te liggen?

TenneT heeft onderzoeken uitgevoerd naar het tracé van deze verbinding. Uitgangspunt is een zo kort mogelijke route tussen Tilburg Noord en Best. Op basis van de studie is in overleg met betrokken overheden een definitief tracé tot stand gekomen. Dit tracé volgt grofweg de zuidzijde van A58. Er is een voorkeur voor dit alternatief omdat de milieueffecten beperkt zijn, het goede aansluitmogelijkheden biedt voor duurzame energieopwekking en het technisch goed uitvoerbaar is.

Het tracé is te raadplegen via de Project Atlas https://tennet.projectatlas.app/tilburg-best/. Hier is ook zichtbaar op welke plekken de aanleg plaats vindt met open ontgraving en waar met gestuurde boring. Dit tracé wordt door de gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen.

Met welke criteria is bij het traceren rekening gehouden?

Er is zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel veiligheid, milieuaspecten, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, defensieterrein, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen, externe veiligheid, gevaarlijke stoffen, niet gesprongen explosieve en magneetveldzones.

 

Hoe worden omwonenden en grondeigenaren betrokken bij de tracékeuze?

In het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 organiseerden wij informatieavonden waar we een toelichting gaven op onze plannen en spraken met omwonenden en geïnteresseerden. Ook organiseerden we in het najaar van 2019 diverse bewonersbijeenkomsten over lokale oplossingen. Belanghebbenden op het nieuwe tracé zijn bezocht door rentmeesters. Via ons Servicecenter zijn gestelde vragen beantwoord. Vragen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van het definitieve tracé. Omwonenden en grondeigenaren zijn meerdere malen per brief geïnformeerd. Via de online projectatlas kunnen belanghebbenden meedenken over de ruimtelijke inpassing van dit project. 

Hoe wordt de kabel aangelegd?

De ondergrondse 150 kV-kabelverbinding wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast bij knelpunten, onder andere onder kanalen, rivieren, spoorlijnen, wegen en natuurgebieden. Tevens worden er voor de uitvoering tijdelijke bouwwegen aangelegd. Na de aanleg van de kabels wordt het werkgebied weer in zijn oude staat hersteld. 

Voorheen was toch ook sprake van een derde circuit naar Eindhoven Noord?

Dat klopt. Tot begin 2020 werd planologisch een tracé voor een derde circuit voorbereid. Deze zou parallel lopen van Tilburg Noord tot aan het Beatrixkanaal en daarna aansluiten op station Eindhoven Noord. Door dit tracé te bestemmen kon worden geanticipeerd op de eventuele aanleg van een extra kabelcircuit.
Nu blijkt dat, ondanks dat er veel initiatieven zijn in het kader van energietransitie, dit in deze regio met name gevolgen heeft voor het lokale en regionale net van Enexis en niet voor het hoogspanningsnet van TenneT. Het aanleggen is niet nodig binnen 10 jaar, en waarschijnlijk daarna ook niet. Daarom wordt dit tracé niet meer bestemd en maakt het geen onderdeel meer uit van dit project.

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Downloads

Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Schade- en vergoedingengids (ondergronds) (2 MB, pdf, 16-06-22)

Schade- en vergoedingengids (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, pdf, 21-04-22)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations