Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Langerak

TenneT is als landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor een betrouwbare levering van elektriciteit in Nederland. Om dat nu en in de toekomst te kunnen blijven doen wil TenneT op het terrein naast het hoogspanningsstation Langerak een opleidingscentrum en een opslaglocatie voor storingsvoorraad bouwen.

Waarom

Opleidingscentrum

Het oprichten van een opleidingscentrum voorziet in de behoefte en urgentie van TenneT om in verband met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zelf vakbekwaam technisch personeel bij te scholen en op te leiden. Daarnaast sluiten de plannen voor een kenniscentrum uitstekend aan bij de ambities van onder andere de gemeente Bronckhorst om de technische sector in de regio Achterhoek een impuls te geven.

Opslaglocatie

Ondanks al onze inspanningen om calamiteiten en stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen kunnen zij nooit volledig worden uitgesloten. Om ons goed voor te bereiden op dit soort calamiteiten is het nodig dat TenneT over een storingsvoorraad beschikt. 

Wat

Opleidingscentrum

Het opleidingscentrum heeft een opleidingsfunctie en zal daarnaast worden ingezet als kennislaboratorium waar storingsanalyse en revisie van bestaande componenten kunnen worden uitgevoerd. Het centrum bestaat uit één (niet op het hoogspanningsnet aangesloten) 110 kV schakelveld. Er kunnen dagelijks zo'n acht mensen worden opgeleid op deze locatie.

Opslaglocatie

In de voorraadhal worden bouwhekken, verlichting, elektriciteitskabels, transformatoren, schakelaars en onderdelen van hoogspanningsmasten opgeslagen. Deze onderdelen kunnen worden ingezet bij calamiteiten  om zo grootschalige en langdurige stroomstoring zoveel mogelijk te beperken. 

Wanneer

Opleidingscentrum

 • Augustus 2021: veldonderzoeken en rapportages
 • 2e kwartaal 2022: start bouw (afhankelijk van verleende vergunning)

Opslaglocatie

 • Week 4 2021: start vooroverlegtraject met gemeente Bronckhorst
 • Na positief principebesluit college: indienen definitieve aanvraag, daarna ter visie voor 6 weken
 • 4e kwartaal 2021: start bouw (afhankelijk van verleende vergunning)
 • 2e kwartaal 2022: gereed

Meer informatie

Projectatlas

Voor iedereen die wil zien waar het opleidingscentrum en de voorraadhal komen, is er een virtuele projectatlas van het project. Deze projectatlas neemt u letterlijk in vogelvlucht mee van de huidige- naar de nieuwe situatie. Het geeft een beeld hoe beide gebouwen eruit komen te zien.

Ga naar projectatlas

Veelgestelde vragen

Waarom komen deze gebouwen hier en worden ze niet op een industriegebied geplaatst?

Het landelijk transport en distributie van elektriciteit is van essentieel belang voor de Nederlandse samenleving. TenneT doet er dan ook alles aan om de leveringszekerheid zo hoog mogelijk te houden. Mocht er onverhoopt toch een stroomstoring ontstaan dan is het van het grootste belang dat deze zo snel mogelijk wordt verholpen. Om dit mogelijk te maken heeft TenneT van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opdracht gekregen om een zogenoemde storingsvoorraad aan te leggen. Deze voorraad bestaat uit verschillende componenten en bouwmaterialen die op verschillende locaties in Nederland worden opgeslagen om bij calamiteiten ingezet te worden. Hierbij kunt u denken aan: kabels, schakelaars, transformatoren, hoogspanningsmasten, bouwhekken, noodverlichting, enzovoorts. Een van deze voorziene locaties is het hoogspanningsstation Langerak in de gemeente Bronckhorst. 

Waarom op een hoogspanningsstation?

De eerste vraag die wij graag willen beantwoorden is waarom de opslaglocatie volgens TenneT per definitie dient te worden gerealiseerd nabij een hoogspanningsstation en bijvoorbeeld niet op een bestaand bedrijventerrein. 

Voor TenneT is de realisatie van een opslaghal voor de storingsvoorraad onlosmakelijk verbonden met een bestaand hoogspanningsstation omdat:

 • Het realiseren van een uitbreiding op een bestaand hoogspanningsstation met eigen grondpositie sneller gerealiseerd kan worden met minder maatschappelijke kosten. Hierdoor kan TenneT eerder voldoen aan haar wettelijke taak, namelijk het waarborgen van de continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en aan de opdracht van EZK;
 • het noodzakelijke onderhoud aan de storingsvoorraad is gemakkelijker omdat dit op dezelfde locatie kan plaatsvinden. Dit reduceert ook de maatschappelijke kosten;
 • een deel van het terrein is al voorzien van de benodigde beveiligingsmaatregelen, zoals een hoogwaardig hekwerk, poort en camera's waardoor de maatschappelijke kosten eveneens worden beperkt;
 • de 24/7 beveiliging van de storingsvoorraad is cruciaal en kan niet worden uitbesteed aan derden. Door te bouwen in de nabijheid van een bestaande hoogspanningslocatie kan eenvoudig worden aangesloten op de centrale beveiligingssystemen van TenneT. Dit systeem heeft een volledig eigen glasvezelnetwerk dat onafhankelijk van het internet en andere telecommunicatiesystemen functioneert. Daarnaast zijn er dagelijks medewerkers van TenneT aanwezig op de stationslocatie die toezicht kunnen houden op de opslaghal;
 • om de beschikbaarheid van de storingsvoorraad in de hal te kunnen waarborgen moet een deel van de aanwezige componenten periodiek getest worden. Bij deze testen worden verschillende componenten uit de storingsvoorraad aangesloten op het bestaande netwerk van TenneT. Hiervoor is de nabijheid van een hoogspanningsstation essentieel.

Ook voor het opleidingscentrum ìs toezicht op het gebouw een belangrijke reden voor de locatiekeuze. Daarnaast is het essentieel dat de leerlingen het station gemakkelijk kunnen bezoeken.

Hoe is de locatiekeuze voor Langerak tot stand gekomen?

TenneT heeft in de studiefase een geschiktheidsanalyse uitgevoerd waarbij overige stationslocaties voor de realisatie van een opslaglocatie met elkaar zijn vergeleken. In deze analyse is gekeken naar een aantal parameters die hieronder staan beschreven:

 1. Direct in de nabijheid van een TenneT hoogspanningsstation voor testdoeleinden;
 2. beschikbare oppervlakte of mogelijkheid tot uitbreiding;
 3. aanwezigheid van TenneT centrale beveiligingssystemen;
 4. bereikbaarheid (ontsluiting via spoor, water en weg) en tezamen met de andere opslaglocaties wordt een landelijke dekking bereikt;
 5. directe bebouwing omgeving (aard en omvang van directe bebouwing en impact hierop);
 6. externe omgevingsrisico's (aanwezigheid van BRZO inrichtingen en andere externe risico's);
 7. benodigde terreinaanpassingen;
 8. netstrategie (relatie met geplande ontwikkelingen in het hoogspanningsnet).

Uit de resultaten van de geschiktheidsanalyse is gebleken dat de stationslocatie Langerak positief scoort op nagenoeg alle gedefinieerde parameters. Deze uitkomst heeft uiteindelijk geleid tot een definitieve keuze om de plannen voor een opslaglocatie aan de Rouwenoordseweg nader uit te werken.

Wat zijn de afmetingen van beide gebouwen?

Voorraadhal: 43 bij 59 meter met een hoogte van 8 meter aflopend naar 7 meter.

Opleidingscentrum: 40 bij 40 meter, de hoogste hal is 14 meter hoog

Wat doet TenneT aan landschappelijke inpassing?

TenneT heeft vanuit haar eigen beleidsdoelen de ambitie om bij het landschappelijk inpassen van nieuw te ontwikkelen bebouwing de biodiversiteit en het landschap waar mogelijk te bevorderen en versterken.  TenneT streeft ernaar om de milieueffecten van de activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur waar mogelijk te beschermen. Voor dit project heeft TenneT een landschappelijk inpassingsplan opgesteld.

Geven beide gebouwen overlast?

Verkeer:

Tijdens de uitvoering kan mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het plangebied. Naar verwachting kan het bestaande wegennetwerk de tijdelijke toename van het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase goed verwerken. In het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsactiviteiten zal in overleg met de wegbeheerders worden nagegaan of/welke specifieke verkeersmaatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van bebording).

De opgeslagen materialen en voorzieningen worden periodiek getest. De voorraadloods is een statische locatie. Alleen bij calamiteiten zal er verkeer van en naar de locatie plaats vinden.

Geluid:

Ten behoeve van de realisatie van de opslagloods vindt een aantal werkzaamheden plaats. De werkzaamheden vinden overdag plaats. Deze werkzaamheden en het hierbij in te zetten materieel veroorzaken een bepaalde geluidsbelasting op de omgeving. De effecten vanwege de geluidshinder treden alleen op tijdens de aanleg.

Gezien de tijdelijk aard en beperkte omvang van de werkzaamheden wordt geen hinder verwacht of zullen specifieke afschermende maatregelen de hinder zo veel mogelijk beperken.

De voorraadhal is na realisatie een statische en niet-bemande locatie. Tenzij er uitgerukt moet worden uiteraard. In de opleidingshallen zullen dagelijks mensen getraind worden. Gemiddeld gaan we uit van acht mensen per dag die daar getraind zullen worden. Op de locatie van de werkplaats zullen gemiddeld vier mensen aanwezig zijn.

Downloads

Landschappelijk inpassingsplan TenneT voorraadhal (6 MB, pdf, 29-03-21)

Landschappelijk inpassingsplan TenneT voorraadhal Download Download

Contact