Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onze verantwoordelijkheid

Bescherming van natuur en milieu

Het transport van de op zee opgewekte energie aan land is een veeleisende taak. TenneT gaat deze uitdaging met een zorgvuldige planning aan. Toch zijn ingrepen in de natuur onvermijdelijk bij de aanleg van offshore netaansluitingen. Bij alle TenneT-projecten heeft de bescherming van mens, milieu en natuur de hoogste prioriteit. TenneT werkt daarom met milieuvriendelijke en innovatieve technieken. Daardoor worden kwetsbare gebieden zo min mogelijk getroffen. Zo heeft TenneT een methode ontwikkeld waarmee de kabels in het wad bijzonder zuinig en duurzaam kunnen worden gelegd.

Toewijding aan flora en fauna

TenneT zet zich ook in voor natuurbehoud: Om de onvermijdelijke verstoring van de natuur op te vangen voert TenneT zogenaamde compensatieprojecten uit. TenneT voert in samenwerking met het Beheer Nationaal Park Waddenzee Nedersaksen langs de Noordzeekust diverse natuurbeschermingsprojecten uit met als doel het leefgebied van zeldzame dier- en plantensoorten te verbeteren. Zo is TenneT in Oost-Friesland in samenwerking met de verantwoordelijke overheden bezig met het renaturaliseren van geselecteerde gebieden, zodat daar planten en dieren zich na verschillende toepassingen bij mensen weer kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarmee bevordert TenneT de natuurlijke biodiversiteit en levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame bescherming van het milieu.

Onze compensatieprojecten: Renaturatie voor meer biodiversiteit

TenneT is zich ervan bewust dat de werkzaamheden, ondanks zorgvuldige planning en uitvoering, tot bepaalde bijzondere waardeverminderingen leiden. De onderneming voert daarom langs de gehele Noordzeekust tal van compensatiemaatregelen door. Ter compensatie van de aanleg van de offshore netaansluitingen BorWin2, DolWin1 en Riffgat is TenneT bijvoorbeeld bezig met de renaturalisatie van de Leybucht in Mittelplate. Het ligt in het Nationaal Park Waddenzee in Nedersaksen en werd tot medio jaren negentig intensief gebruikt voor landbouw en afwatering.

Leybucht: Unieke leefomgeving in de kwelders

In 2014 heeft TenneT het uiterwaardgebied van de Leybucht in nauwe samenwerking met het Rijksparkbeheer en het Staatsbureau voor Waterbeheer, Kust en Natuurbehoud van Nedersaksen weer genaturaliseerd, zodat de natuurdynamiek van de Waddenzee zich weer vrij kan ontwikkelen. Het doel is dat de getijden in Leybucht weer kunnen werken zonder kunstmatige drainage. Hiervoor zijn de drainagekanalen voor de landbouw opgevuld en geëgaliseerd. Ook heeft TenneT de getijdengolven vernieuwd en daarmee de instroom van zout water in het gebied veilig gesteld. Op een totale oppervlakte van 140 hectare ontstond een kwelder met diverse vegetatie en biodiversiteit. Zeer gespecialiseerde planten zoals de strandasters, tal van insectensoorten en broed- en gastvogels zoals de retschenken en de brandgans profiteren van de natuurlijke structuur.

De ostheller: betere leefomstandigheden voor vogels en planten

Een van de eerste compenserende maatregelen van Tennet in 2008 was de renaturatie van de Ostheller op Norderney. Dit gebied ligt ook in het Nationaal Park Waddenzee van Nedersaksen en was drooggelegd zodat het voor landbouwdoeleinden kon worden gebruikt. Hierdoor was er slechts een kleine diversiteit aan vogels en planten. Van 2008 tot 2015 heeft TenneT het kunstmatige watersysteem op het 66 hectare grote terrein verwijderd en de bodemerosie een halt toegeroepen, zodat de natuurlijke sedimentatie geleidelijk weer kan ontstaan. In overleg met de overheid is een semi-natuurlijke kweldervegetatie gecreëerd, die vandaag de dag een verbeterde leefomgeving biedt voor tal van planten en broed- en gastvogels.

Duurzaam succes

Met compenserende maatregelen heeft TenneT een natuurlijk nieuw begin voor zowel Leybucht als Ostheller mogelijk gemaakt. Sinds de voltooiing van de bouwwerkzaamheden worden beide projecten tien jaar lang gemonitord. Zowel de vegetatie als de broedvogels worden regelmatig in kaart gebracht en er worden studies uitgevoerd. Het succes is al zichtbaar: na korte tijd heeft de diversiteit aan plantensoorten zich al positief ontwikkeld.