Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Landschap en milieu

Elektriciteit moet lange afstanden afleggen door allerlei landschappen om huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. Dit heeft onvermijdelijk een effect op het milieu. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en proberen daarom de effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Balans natuur & milieu

We werken nauw samen met belanghebbenden om de juiste balans te vinden tussen milieubescherming en een betrouwbare en stabiele energievoorziening. We nemen milieuoverwegingen serieus en zetten stappen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

De aanleg van een hoogspanningsverbinding kan effecten hebben op de natuur. Zo kan het leefgebied van dieren kleiner worden, doordat er een mast geplaatst wordt of er een stuk bos gekapt moet worden. Voor vogels hebben we speciale aandacht. Dit noemen we vogelveiligheid. De reden is dat sommige vogelsoorten moeite hebben om de lijnen te zien en er daardoor tegenaan kunnen vliegen. We maken de lijnen beter zichtbaar voor vogels door er kunststof krullen (‘varkenskrullen’) in te hangen.

Sommige dieren kunnen elektrische velden bij hoogspanningslijnen waarnemen, door middel van beweging van haren op de huid. Het is niet duidelijk of dit ook hun gedrag beïnvloedt. Naar de invloed van magnetische velden op de gezondheid van dieren is veel minder onderzoek gedaan dan bij mensen. Onderzoek naar de invloed van hoogspanningslijnen op zowel de melkafgifte van koeien als geboorteafwijkingen bij kalveren laten geen invloed zien. Verschillende vogels bouwen graag hun nesten in hoogspanningsmasten. Onderzoek naar broedgedrag van deze vogels en geboortegewicht en groei van hun jongen laten geen afwijkingen zien. Bij omheiningen (Weide afrasteringen) of andere metalen hekken/buizen/pijpen die parallel aan een hoogspanningslijn lopen kan sprake zijn van elektrische oplading. Dieren die deze bouwwerken aanraken kunnen door een vonkontlading een schokje krijgen (inductie). Dit kan echter relatief eenvoudig worden opgelost door de bouwwerken te aarden, zodat de elektrische lading weg kan stromen.

Landschappelijke inpassing

Bij de uitbreiding van het hoogspanningsnet met nieuwe verbindingen en nieuwe hoogspanningsstations geeft TenneT veel aandacht aan een zorgvuldige inpassing in het landschap. In de planologische voorbereiding wordt een optimale balans gezocht tussen landschappelijke inpassing en leveringszekerheid.

Bij het uitbreiden van het hoogspanningsnet worden uitgebreide procedures gevolgd, die waarborgen dat aan alle wettelijke eisen aangaande de omgeving, het milieu en het landschap wordt voldaan. In deze jarenlange trajecten wordt onder andere gekeken naar milieueffecten, technische uitvoerbaarheid, realisatietijd en kosten. Er is er op verschillende momenten inspraak mogelijk. Voor een optimale ruimtelijke inpassing worden de gevolgen voor het landschap door deskundigen beoordeeld. Dit moet leiden tot een goede en logische inpassing.

De jarenlange ervaring van TenneT bij infrastructurele projecten wordt gebruikt bij de optimale ruimtelijke inpassing van nieuwe masten en stations. Hierbij staat maatwerk voorop, omdat de verschillende landschapstypen en de uiteenlopende omgevingen (van verstedelijkt gebied tot veengebied) vragen om verschillende manieren van inpassing.

Natuurcompensatie

Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen kan het zijn dat de natuur gedeeltelijk moet wijken. Het is dan noodzakelijk om bijvoorbeeld bomen te kappen en soms doorkruist een nieuwe verbinding een bestaand natuurgebied. TenneT neemt hiervoor de nodige compenserende maatregelen. In het algemeen kunnen we onderscheid maken tussen herstel, waarbij een gebied in de oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht. Bijvoorbeeld het herstel vanhet bodemoppervlak en weiland na het leggen van kabels. En vervanging, bijvoorbeeld door boomaanplant op een andere plek. Pas in laatste instantie, als er echt geen geschikte maatregel voorhanden is, kan ook een vergoeding worden uitgekeerd aan de desbetreffende natuurbeschermingsorganisaties. Die vergoeding moet altijd worden ingezet voor natuurbescherming en in geen geval voor andere doeleinden.

Biodiversiteit

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de impact op de lokale natuur te voorkomen of in ieder geval te minimaliseren en lokale natuur zo veel als mogelijk te beschermen en te verbeteren, zowel bij activiteiten rond ons bestaande hoogspanningsnet als tijdens bouwactiviteiten. Het verbeteren van biodiversiteit in en rond onze stations en verbindingen vinden we daarbij belangrijk.

Green Deal

TenneT tekende op 1 april de Green Deal om biodiversiteit rond onze infrastructuur te verbeteren. Samen met de overige betrokken partijen willen we bereiken dat het beheren van infrastructuur echt samen gaat met het verbeteren van biodiversiteit en natuurontwikkeling. Deze overige partijen zijn; Ministerie IenW, Ministerie EZK, Gasunie, ProRail, Vitens, Heijmans, Vlinderstichting, waterschappen en gemeentes. Gezamenlijk erkennen we dat de Nederlandse biodiversiteit en de kwaliteit daarvan onder druk staan. Wonen, werken, maar ook de huidige infrastructuur (wegen, spoorlijnen, elektriciteitsnet etc.) hebben grote impact op de leefomgeving.

Op dit moment lopen een aantal pilots waarin we bekijken hoe we biodiversiteit kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld door de aanpassing van het maaibeleid bij onze hoogspanningsstations. Door minder te maaien, krijgen grassen en bloemen de kans te groeien en hebben insecten en vogels een betere leefomgeving. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de aanleg van heide onder hoogspanningsverbindingen.

Vragen?

Service Center

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00

Ook interessant

Gezondheid

Wij werken met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daarnaast vinden wij het van belang om inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie. 

Lees meer

Geluid

Geluid dat wordt veroorzaakt door hoogspanningsverbindingen kan twee oorzaken hebben. Het zingen van de wind of 'corona' geluid.

Lees meer

Invloed op apparatuur

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem veelal heel eenvoudig te verhelpen door het aarden van objecten die interfereren met de verbinding. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (=interferentie), komt in de praktijk heel zelden voor. Interferentie kan zich op onderstaande manieren voordoen. Op GPS-apparatuur gaan we apart in.

Lees meer