Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Gezondheid

Wij werken met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daarnaast vinden wij het van belang om inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie.

Wonen in nabijheid van hoogspanningsmasten

In onderstaande brochure willen wij u meer duidelijkheid verschaffen over elektrische en magnetische velden. Blootstelling van mensen aan elektrische en magnetische velden vindt plaats op vele manieren, bijvoorbeeld bij het gebruik van een scheerapparaat, haardroger, magnetron, pc of tv. Maar ook bij het transport van elektriciteit via hoogspanningsverbindingen. We worden regelmatig benaderd met vragen over magnetische velden en gezondheid. Wat zijn elektrische en magnetische velden (EM-velden)? Zijn ze schadelijk voor de gezondheid? Zijn er door de overheid wettelijke grenzen gesteld? In de brochure leest u ook enkele antwoorden op gestelde vragen en ons beleid over magnetische velden weer en leggen we uit hoe we daar in de praktijk mee omgaan. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neemt u dan contact op met ons Service Center

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Factsheet Fasenoptimalisatie (314 KB, pdf, 18-01-21)

Factsheet Fasenoptimalisatie Download Download

Fasen-optimalisatie; hoe doen we dat?

Een aantal bestaande hoogspanningsverbindingen worden de komende jaren aangepast, bijvoorbeeld omdat er meer elektriciteit vervoerd moet worden en de bestaande verbinding dat niet aankan. Als de bestaande verbinding aangepast wordt, kijkt TenneT meteen naar het grote onderhoud en eventuele optimalisaties. Op een dergelijke opwaardering is het beleidsadvies van de rijksoverheid voor magneetvelden voor bovengrondse verbindingen van toepassing. TenneT volgt dat beleidsadvies. Dat betekent dat TenneT, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, maatregelen doorvoert waardoor de magneetveldzone niet breder wordt. Fasenoptimalisatie is één van die mogelijke maatregelen. Benieuwd hoe dat werkt?

Bekijk de animatie hierboven of lees de factsheet.

Over Electro Magnetische (EM) velden

Elektrische en magnetische velden kunnen we meestal niet zelf zien of voelen, maar de sterkte kan wel worden gemeten of berekend. De sterkte van de velden is afhankelijk van de aanwezige spanning (elektrisch veld) of de stroomsterkte (magnetisch veld), maar is ook sterk afhankelijk van de afstand tot de bron. Net zoals bij een warmtebron geldt voor elektrische en magnetische velden dat de veldsterkte snel afneemt wanneer de afstand tot de bron groter is.

Het elektriciteitsnet in Nederland bestaat op het hoogste spanningsniveau nagenoeg geheel uit bovengrondse hoogspanningslijnen. Bij spanningen van 150.000 Volt en lager worden ook veel ondergrondse kabels gebruikt. Het laagste spanningsniveau is nagenoeg geheel ondergronds. Dit zijn de midden- en laagspanningskabels in woon- en industriegebieden.

Overheidsbeleid voor hoogspanningslijnen

Het beleid van de Nederlandse overheid gaat uit van de grenswaarden van ICNIRP, volgens de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie. Dit is 5.000 Volt/meter (ICNIRP) voor elektrische velden. De aanbevolen grenswaarden van voor magnetische velden is 100 microTesla. Nederland hanteert geen wettelijke grenswaarden. Vanwege de epidemiologische aanwijzingen heeft de Nederlandse overheid besloten om het voorzorgsprincipe toe te passen en aanvullend beleid te formuleren voor nieuwe situaties bij hoogspanningslijnen. In oktober 2005 heeft het (toenmalige) ministerie van VROM in een brief aan provincies, gemeenten en beheerders van hoogspanningslijnen het advies uitgebracht om zoveel als redelijkerwijs mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microTesla.

Welk beleid hanteert TenneT?

TenneT staat voor een zorgvuldige en verantwoorde aanleg en beheer van haar hoogspanningslijnen. 

Dat houdt in dat TenneT, naast de technische en economische belangen die gemoeid gaan met een transportnet, ook rekening houdt met het brede maatschappelijke belang. TenneT vult dit in door duidelijk en transparant te zijn over de breedte van magneetveldzones bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen. TenneT deelt deze informatie met overheden en omwonenden, bevolking en medewerkers van haar hoogspanningslijnen. Verder wordt hieraan invulling gegeven door:

  • het ondersteunen van ontwikkeling van kennis over magnetische velden en effecten voor de gezondheid;
  • het initiëren en uitvoeren van onderzoek naar technische mogelijkheden om blootstelling te beperken. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de wintrackmast.

Het beleidsadvies van de rijksoverheid is alleen van toepassing op bovengrondse hoogspanningslijnen en dus niet op ondergrondse hoogspanningsverbindingen, noch op opstijgpunten en hoogspanningsstations. Bij aanleg of aanpassing van kabels, opstijgpunten en stations zijn maatregelen als uitkoop e.d. dus niet aan de orde. TenneT hanteert bij de aanleg van een nieuwe kabel en een nieuw opstijgpunt en station het criterium 'afstand bewaren tot bebouwde omgeving' als één van de criteria voor de tracé-/locatiekeuze. Verder geeft TenneT bij aanleg of aanpassing van dergelijke infrastructuur inzicht in de magneetveldcontour.

Meer informatie

Meer informatie over magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen is te vinden op de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Kennisplatform Elektromagnetische velden.

Vragen?

Meer informatie op

de website van het RIVM

Lees meer

Service Center

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00

Ook interessant

Uw veiligheid

Hoogspanningsverbindingen zijn in principe veilig. Het ontwerp, de bouw en het gebruik van hoogspanningsverbindingen voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Het is wel essentieel dat deze zeer nauwkeurig worden nageleefd.

Lees meer

Geluid

Geluid dat wordt veroorzaakt door hoogspanningsverbindingen kan twee oorzaken hebben. Het zingen van de wind of 'corona' geluid.

Lees meer

Invloed op apparatuur

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem veelal heel eenvoudig te verhelpen door het aarden van objecten die interfereren met de verbinding. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (=interferentie), komt in de praktijk heel zelden voor. Interferentie kan zich op onderstaande manieren voordoen. Op GPS-apparatuur gaan we apart in.

Lees meer